SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK

 

Dzień IODy 2019

                                      


DzienIODy
Konferencja „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych"

24 stycznia 2019 r. – Politechnika Warszawska[MATERIAŁY]AGENDA KONFERENCJI:

8.30 – Rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 Otwarcie konferencji

dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania PW
Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych


Wystąpienie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pani dr Edyty Bielak – Jomaa


9.30 - 10.00 Wykład inauguracyjny

„Inspektor ochrony danych strażnikiem wartości w dobie 4. rewolucji technicznej”– dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

10.00 – 12.00 Część pierwsza

 • "Aktualne prace nad przepisami uzupełniającymi RODO w Polsce oraz wytycznymi w zakresie wykonywania wymogów RODO" – dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji, Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych
 • "Pierwsze doświadczenia w wykonywaniu funkcji IODy” – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
 • "Zastępca inspektora ochrony danych - projekt zmian w ustawie ochronie danych osobowych w kontekście zasad funkcjonowania zespołu inspektora ochrony danych"– dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 14.00 Część druga

 • "Praktyczne doświadczenia dotyczące wykonywania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)” – Piotr Wojakowski, Dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO) European Network Security Institute (ENSI)
 • "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla Inspektorów ochrony danych” – Maciej Kokot, doradca ubezpieczeniowy.
 • "Panel dyskusyjny: wypełnianie zadań inspektora ochrony danych”, w tym:
  • Określanie zadań IODy – regulamin funkcji
  • Kodeks etyki IODy
  • IODa i jego zespół
  • Pełnienie roli punktu kontaktowego osób, których dane dotyczą
  • Udział IODy w zgłaszaniu i wyjaśnianiu naruszeń ochrony danych osobowych
  • Udział IODy w wykonywaniu oceny skutków dla ochrony danych

Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski, Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), dr Grzegorz Sibiga, Piotr Wojakowski i inni zaproszeni goście.

14.00 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00 Panele dyskusyjne dotyczące przygotowania kodeksu dobrych praktyk dla IODy

Konsultacje w grupach dotyczące przygotowania zakresu wytycznych ogólnych oraz sektorowych do pełnienia funkcji IODy – prowadzenie dyskusji Zarząd i eksperci SABI.

16.00 Zakończenie konferencjiOrganizatorzy:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych


Patronat honorowy:
dr Edyta Bielak – Jomaa - Prezes Urzędu Ochrony Danych
Ministerstwo Cyfryzacji
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej


Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej)


Patronat medialny:
               


Partnerzy konferencji:
       Klauzula informacyjna

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób biorących udział w konferencji z okazji Dnia IOD, dalej, jako „Dane Osobowe”, jest SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 34 lok. 6 (zwane dalej jako „Administrator”).

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest organizacja konferencji z okazji Dnia IOD, w tym rejestracja uczestników konferencji.

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia konferencji, tj. przez okres niezbędny do zamknięcia obsługi konferencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników konferencji i udziału w konferencji.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: info@sabi.org.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).