SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Kalendarium
Kalendarium


Rok 2007

 

19 czerwca 2007 r. – zebranie członków założycieli Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Stowarzyszenia ABI):

  • powołanie Stowarzyszenia hggh ABI 
  • przyjęcie Statutu Stowarzyszenia ABI

 

2 października 2007 r. – rejestracja Stowarzyszenia ABI w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

14 listopada 2007 r. – I Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI:

  • powołanie Zarządu Stowarzyszenia ABI
  • powołanie Komisji Rewizyjnej
  • powołanie trzech zespołów problemowych ds.: roli ABI, certyfikatu kompetencji zawodowych CPM, Kodeksu Etyki Zawodowej ABI 
 
 
 
 
Rok 2008
 

 

4 lutego 2008 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące nowej roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji

13 maja 2008 r. – spotkanie członków Stowarzyszenia ABI - zaprezentowanie wyników prac zespołów ds.: roli ABI, certyfikatu kompetencji zawodowych CPM, Kodeksu Etyki Zawodowej ABI

10 czerwca 2008 r. – stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w sprawie skierowanego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488)

12 czerwca 2008 r. – pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (stanowisko Stowarzyszenia ABI)

19 czerwca 2008 r. – II Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI      

12 lipca 2008 r. – wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) - wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia ABI (stanowisko Stowarzyszenia ABI, biuletyn z wysłuchania publicznego)

15 lipca 2008 r. – projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (uzasadnienie, wzór zgłoszenia)

22 lipca 2008 r. – stanowisko Stowarzyszenia ABI dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

17 września 2008 r.  stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488)

19 września 2008 r. – pismo Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji skierowane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie podjęcia współpracy w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

22 października 2008 r. – powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o ochronie danych osobowych (biuletyn z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka)

6 listopada 2008 r. – powołanie w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zespołu ds. zagadnień związanych z działalnością Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

19 listopada 2008 r. – spotkanie członków Stowarzyszenia ABI - omówienie punktów kierunkowych, opracowanych przez zespół ds. roli ABI, dotyczących propozycji zmiany ustawy o ochronie danych osobowych

3 grudnia 2008 r. – pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) - dyskusja ogólna na temat projektu

5 grudnia 2008 r. –  propozycja zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, dotycząca statusu i zadań administratora bezpieczeństwa informacji, skierowana do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

17 grudnia 2008 r. – spotkanie przedstawicieli Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i reprezentantów Stowarzyszenia ABI, w ramach zespołu ds. zagadnień związanych z działalnością Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

 


Rok 2009

 

20 stycznia 2009 r. – pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie portalu „naszechoroby.pl”

12 lutego 2009 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

18 lutego 2009 r. – propozycje Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

19 lutego 2009 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

24 marca 2009 r. zaproszenie od p. Arwida Mednisa do współpracy nad propozycją nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

1 kwietnia 2009 r. – III Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI

  • powołanie Zespołu ds. Środków Finansowych

2 kwietnia 2009 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych   

11 maja 2009 r. – pismo od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie nowelizacji  Kodeksu Pracy.

21 maja 2009 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

21 maja 2009 r. – pełny projekt nowelizacji ustawy odo, zredagowany przez Pana dr Grzegorza Sibigę – eksperta prawnego Stowarzyszenia, na podstawie ustaleń z posiedzeń Zespołu ds. roli ABI

9 czerwca 2009 r. – pismo do p. Arwida Mednisa z prośbą o zawieszenie prac grupy roboczej do spraw nowelizacji ustawy o ochronie  danych osobowych

9 czerwca 2009 r. – pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie grupy roboczej do spraw nowelizacji ustawy o ochronie  danych osobowych

19 czerwca 2009 r. – pismo z biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie uzupełnienia braków formalnych we wniosku dotyczącym portalu „naszechoroby.pl”

30 czerwca 2009 r. – seminarium "Zadania ABI - realizacja nadzoru przetwarzania danych osobowych."

9 lipca 2009 r. – pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie portalu „naszechoroby.pl”

18 sierpnia 2009 – pismo od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – odmowa wszczęcia postępowania w sprawie „naszechoroby.pl

27 sierpnia 2009 r. – pismo z biura Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie „naszechoroby.pl” dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

1 września 2009 r. – seminarium "Przetwarzanie i ochrona danych pracowników i kandydatów do pracy
aktualne problemy i postulaty zmian w przepisach prawa."

1 października 2009 r. – seminarium "Wybrane problemy ochrony danych osobowych - nowy komentarz do ustawy."

28 października 2009 r. – seminarium "Wybrane problemy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w Internecie."

6 listopada 2009 r. – pismo od Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie powołania Zespołu ds. zagadnień związanych z działalnością administratorów bezpieczeństwa informacji.

9 listopada 2009 r. pismo z biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie portalu „naszechoroby.pl”

16 grudnia 2009 r. – seminarium "Rola ABI w czasie kontroli GIODO."

 
Rok 2010

 


28 stycznia 2010 r. – seminarium "Standardy, normy i dobre praktyki przydatne w pracy ABI."

16 marca 2010 r. – pismo Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w związku  z wprowadzeniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych przepisu karnego przewidującego odpowiedzialność  karną  za uniemożliwienie lub utrudnienie kontroli inspektorów biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

17 marca 2010 r. – seminarium "Problematyka związana z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych - doświadczenia ABI z różnych organizacji."

26 lutego 2010 r. – Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki została patronem merytorycznym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

18 marca 2010 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

27 kwietnia 2010 r. – seminarium „Problematyka związana z powierzaniem danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom.”

20 maja 2010 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych.

26 maja 2010 r. – IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI:

  • uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia

Uchwałą IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszono przerwę w obradach.

24 czerwca 2010 r. – wznowienie obrad IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI:

  • powołanie nowych władz Stowarzyszenia

14 września 2010 r.
– w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, odbyło się otwarte spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji z nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, p. min. Wojciechem Wiewiórowskim (
notatka ze spotkania)

 

14 grudnia 2010 r. - pierwsze seminarium z cyklu  "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych - Zakres nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 2010 r."

 
16 grudnia 2010 r. – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się konferencjach naukowa "Reforma ochrony prywatności", podczas której wystąpili eksperci Stowarzyszenia ABI
 
 
 
Rok 2011

13 stycznia 2011 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Komisji Europejskiej
  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.”
 
1 marca 2011 r. – drugie seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych - Problematyka związana z przetwarzaniem danych w oparciu o przesłankę zgody."

7 marca 2011 r. – weszła w życie i zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.

28 marca 2011 r. – konferencja "Zabezpieczenie danych osobowych - aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby", zorganizowana przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie ABI:
 
24 maja 2011 r . trzecie seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych Problematyka związana z udostępnieniem i powierzeniem danych osobowych do przetwarzania.

21 czerwca 2011 r . V Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.

4 października 2011 r
. seminarium "Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 16 września 2011 r. zakres wprowadzonych zmian i ich konsekwencje."

 
28 listopada 2011 r. seminarium "Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

 
 
Rok 2012

 
7 lutego 2012 r. seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące zmian statusu ABI w świetle projektu rozporządzenia UE.

8 lutego 2012 r. uruchomienie internetowego forum Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: www.forum.sabi.org.pl.
 
8 maja 2012 r. seminarium dyskusja dla członków Stowarzyszenia ABI:  "Bieżące problemy związane ze zgłaszaniem zbiorów danych do rejestracji GIODO i ich aktualizacją", z udziałem p. Michała Bałdygi Dyrektora Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
31 maja 2012 r. VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.
 
2 lipca 2012 r. seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące "Projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej".

20 lipca 2012 r. – w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Gospodarki, Stowarzyszenie ABI zgłosiło swoje stanowisko dotyczące punktów 2.30 i 2.31 „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, odnoszących się do zmian w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (.pdf).

19 października 2012 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, w Warszawie, odbyła się debata "Od Administratora do Inspektora".
16 listopada 2012 r.  Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Maciej Byczkowski, podczas uroczystej Sesji Jubileuszowej XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM", odebrał z rąk Prezesa POLALARM, p. Bogdana Tatarowskiego, Dyplom XX-Lecia za wspieranie POLALARM i współdziałanie w realizacji wspólnych celów w latach 2007 - 2012. 

20 listopada 2012 r.  seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI - "Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej, w świetle opinii 5/2012 Grupy Roboczej art. 29 z 1 lipca 2012".

13 grudnia 2012 r. 
 drugie seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, z cyklu: seminariów - dyskusji z przedstawicielami Biura GIODO, "Rola ABI w kontroli GIODO", z udziałem p. Katarzyny Hildebrandt - starszego inspektora w Departamencie Inspekcji Biura GIODO.Rok 2013


19 lutego 2013 r.  pierwsze w nowym roku, seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, poświęcone nowym wymaganiom dotyczącym ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz.U. z 21.12.12., poz. 1445). Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI, p. mec. Xawery Konarski – czołowy ekspert prawa telekomunikacyjnego  oraz Internetu w Polsce.
 
25 kwietnia 2013 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące "Reformy przepisów o ochronie danych osobowych w UE oraz planowanych zmian przepisów w Polsce".

22 maja 2013 r. – VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI:

  • powołanie nowych władz Stowarzyszenia
6 czerwca 2013 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?”.

13 września 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w programie Panorama Dnia w TVP INFO. Rozmowa przeprowadzona przez Joannę Racewicz dotyczyła zagrożeń związanych z udostępnianiem danych osobowych oraz celów ich zbierania i przetwarzania. 
Link do programu: http://tvp.info/panorama-dnia/wideo/13092013-2200/12298617

17 września 2013 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?” – część 2. 

18 września 2013 r.  udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w debacie ekspertów poświęconej problemowi naruszenia dóbr osobistych w internecie, która emitowana była w programie Twoje INFO w TVP INFO. W gronie ekspertów znaleźli się również socjolog Marek Troszyński (Kierownik Centrum Badań nad Nowymi Mediami Collegium Civitas) oraz doradca rodzinny i terapeuta Andrzej Komorowski.

25 września 2013 r.  przyjęcie przez Konfederację Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO) oraz krajowe stowarzyszenia zrzeszające inspektorów ochrony danych w Europie, w tym Stowarzyszenie Administratorów  Bezpieczeństwa Informacji, „Deklaracji Warszawskiej 2013”, dotyczącej zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych osobowych (DPO).
Tekst deklaracji: [EN] [PL

12 października 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w programie Informacje Dnia nadawanego przez Superstację. Pretekstem do rozmowy był przypadający na 12 października Dzień Bezpiecznego Komputera. 
Link do programu: http://tinyurl.com/p56cgaq

14 października 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego, w charakterze eksperta, w programie "Kto Ma Rację?" w Polsat Biznes. Rozmowa przeprowadzona przez Monikę Mularczyk dotyczyła mobbingu w pracy: czy pracodawca może śledzić pracowników w sieci? Do czego może wykorzystać zdobyte w ten sposób dane? Czy sposób w jaki spędza się wolny czas może być pretekstem do zwolnienia z pracy? W dyskusji wziął także udział psycholog biznesu Leszek Melibruda.
Link do programu: http://www.ipla.tv/Kto-ma-racje-kiedy-zaczyna-sie-mobbing/vod-5830324

17 października 2013 r. – Prezes Stowarzyszenia ABI, p. Maciej Byczkowski został poproszony o opinię jako ekspert ds. bezpieczeństwa dla programu informacyjnego FAKTY TVN. 
Link do programu: http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/atak-hakerow-na-ministerstwo-gospodarki,363877.html


28 października 2013 r.
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) Maciej Byczkowski został zaproszony do grona ekspertów uczestniczących w międzynarodowej konferencji „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo ponad granicami ”, która odbyła się 28 października w Warszawie. Prezes Maciej Byczkowski  wygłosił  wystąpienie wprowadzające do sesji „Cyberzagrożenia i sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom w odniesieniu do kluczowych gałęzi gospodarki” a także na zakończenie dokonał podsumowania wszystkich zagadnień prezentowanych i dyskutowanych podczas konferencji.

29 października 2013 r.  udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w audycji Jest sprawa emitowanej w Radio dla Ciebie. Program prowadzony przez redaktor Elżbietę Uzdańską dotyczył problemu zakłócania miru domowego przez niechciane telefony na telefony stacjonarne oraz  zaproszenia zachęcające do zakupów, zapoznania się z ofertą handlową, zrobienia badań lekarskich itp.

Link do programu: http://www.rdc.pl/publikacja/jest-sprawa-niechciane-telefony-i-problem-osiedla-jazdow/ 


17 grudnia 2013 r. 
 seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: "Ramy zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony prywatności”.


18 grudnia 2013 r. – Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Maciej Byczkowski został poproszony o opinię, jako ekspert ds. bezpieczeństwa, dla programu informacyjnego Polonia 24 (TVP Polonia).

Link do programu: 
http://www.tvp.pl/polonia/polonia-24/wideo/18122013-2200/13156857

 Rok 2014


6 lutego 2014 r. – Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wraz ze Stowarzyszeniami z Irlandii (ADPO – The Association of Data Protection Officers) i Austrii (ARGE DATEN), zostało przyjęte do Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO – Confederation of European Data Protection Organisations).

27 marca 2014 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI pt.: "Praktyczne aspekty wykonywania funkcji ABI”.

28-29 kwietnia 2014 r. – odbyło się 7 Międzynarodowe Sympozjum o Prywatności, zorganizowane przez niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Bezpieczeństwa Danych (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit)(GDD)*. W tym roku, na zaproszenie Organizatorów, o polskich regulacjach opowiadał członek Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Michał Kaczorowski. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były zmiany w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych, które zachodzą poza Niemcami, ale ze względu na transgraniczny charakter działalności wielu firm członkowskich GDD mogą mieć wpływ na ich działalność. Organizatorzy główny nacisk położyli na przybliżenie prac nad unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz  rozwiązaniami przygotowanymi przez Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (APEC). Stałym elementem sympozjum jest przybliżanie reżimów ochrony danych osobowych innych krajów UE.
Uczestników dyskusji najbardziej interesowały kwestie związane z rejestracją zbiorów danych, roli ABI i kompetencji kontrolnych GIODO.

Link do strony Sympozjum 
https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/7-gdd-fachtagung-datenschutz-international

*GDD jest stowarzyszeniem powstałym w 1977 r., które obecnie liczy ponad 2400 członków (www.gdd.de). Wraz z SABI oraz organizacjami z innych Państw Członkowskich, GDD jest członkiem Konfederacji Europejskich Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO)


6 maja 2014 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI pt.: "BigData w praktyce".


4 czerwca 2014 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI pt.: "Analiza stosowanych praktyk oraz aktualnej sytuacji prawnej dla przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych".


12 czerwca 2014 r . – VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.

23 czerwca 2014 r. – p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI wygłosił wykład pt.: „Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zarządzaniu ryzykami działalności gospodarczej” podczas Konferencji „Ochrona prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych”, która odbyła się w ramach IV dni otwartych dni GIODO w Trójmieście.


10 lipca 2014 r. –  przedstawiciele Stowarzyszenia ABI: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu, p. Joanna Brylikowska – Sekretarz, p. Michał Kaczorowski – Członek Zarządu oraz dr Stefan Szyszko wzieli udział w spotkaniu z delegacją Krajowej Agencji Ochrony Danych Osobowych Kosowa, która przybyła na wizytą studyjną do Polski. Podczas spotkania, które odbyło się w Biurze GIODO i zostało zorganizowane w ramach projektu Unii Europejskiej "Wsparcie dla instytucji z Kosowa w obszarze ochrony danych osobowych", przedstawiciele Stowarzyszenia ABI omówili rolę administratora bezpieczeństwa informacji we wdrażaniu przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce. 


27 sierpnia 2014 r. - p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu wzięli udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - druk nr 2606.                                    


11 września 2014 r. - p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu wzięli udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - druk nr 2606 (kontynuacja).


23 września 2014. -  p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu wzięli udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - druk nr 2606 (kontynuacja).


15 października 2014 r.
 – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.:"Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych. Zarządzanie ryzykiem w kontekście ochrony informacji". Seminarium poprowadzili: p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI oraz p. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej GIODO. Prowadzący omówili problematykę analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz niezbędnych procedur dotyczących ich zabezpieczenia, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz praktyczne aspekty i etapy postępowania dotyczące procesu analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w organizacjach. W czasie seminarium testowany był system pozwalający na transmisję wydarzeń on-line, który w przyszłości umożliwi członkom SABI spoza Warszawy, zdalny udział w spotkaniach.


29 października 2014 r. 
– Prezes SABI Maciej Byczkowski został zaproszony do programu Raport, emitowanego przez Superstację. Rozmowa w studio dotyczyła problemu braku należytej staranności Polaków w kwestii ochrony danych osobowych np. wyrzucaniu dokumentów do śmietnika.  
Link do programu: https://www.youtube.com/watch?v=MWzuPHB-8L4


4 listopada 2014 r.
 – odbyło się seminarium SABI, poświęcone nowym rozporządzeniom wykonawczym wynikającym z ustawy deregulacyjnej. Podczas seminarium omówiono propozycje wstępnego projektu zmian zapisów Rozporządzenia w sprawie trybu wykonywania zadań ABI oraz rozporządzenia dotyczącego prowadzenia rejestru zbiorów danych, przygotowane przez Zespół Ekspertów SABI. Odniesiono się także do propozycji zmian przesłanych przez członków SABI. 

4 listopada 2014 r. – odbyło się posiedzenie senackich Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas których rozpatrywano ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk senacki nr 746, druki sejmowe nr 26062800 2800-A).
Na posiedzeniu Komisji Stowarzyszenie ABI reprezentowali p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu. Podczas posiedzenia poprawiono zapisy dotyczące wykonywania zadań ABI w art. 36a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz zgłaszania ABI do rejestracji GIODO w art. 46e ust. 1 pkt 1 i 2.


18 listopada 2014 r. 
– w Brukseli, odbyło się spotkanie Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). W spotkaniu, oprócz SABI reprezentowanego przez członka zarządu Michała Kaczorowskiego, udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich z Irlandii (The Association of Data Protection Officers), Francji (Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel), Hiszpanii (Asociación Profesional Española de Privacidad), Niemiec (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit) oraz Holandii (Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming). Głównym przedmiotem spotkania było omówienie projektów, jakie CEDPO chce podjąć w nadchodzącym roku. Kluczowe z nich to próba wypracowania wspólnych minimalnych wymagań dla DPO/ABI oraz rozpoczęcie prac nad poradnikiem dotyczącym najlepszych praktyk związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozpoczęcie drugiego z projektów będzie uzależnione od pozyskania środków z Komisji Europejskiej, o które CEDPO postara się wystąpić jeszcze w tym roku.


19 – 20 listopada 2014 r. – w Brukseli odbył się Kongres Ochrony Danych organizowany przez International Association of Privacy Professionals. W trakcie licznych paneli zostało poruszonych wiele kwestii istotnych dla środowiska osób zajmujących się ochroną danych, m.in. big data, wykorzystanie aplikacji mobilnych i dronów oraz zmiany regulacyjne w Europie, Ameryce i Azji. Dla inspektorów ochrony danych z międzynarodowych korporacji działających również w Polsce, szczególnie ciekawy był temat obecnej nowelizacji uodo. Na ich pytania, w kuluarowych dyskusjach odpowiadał Michał Kaczorowski, członek zarządu SABI.

 

3 grudnia 2014 r w Warszawie odbyła się konferencja Geomarketing Now. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Michał Kaczorowski członek Zarządu, który przybliżył uczestnikom prawne aspekty wykorzystania danych lokalizacyjnych w działalności marketingowej.


8 grudnia 2014 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI: "ABI po deregulacji". Seminarium poprowadzili: p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI oraz p. dr Grzegorz Sibiga - ekspert prawny Stowarzyszenia. Podczas seminarium udzielono odpowiedzi na wiele pytań dotyczących pełnienia nowej funkcji ABI, pojawiających się w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2015 r., ustawy deregulacyjnej, zmieniającej m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Seminarium to rozpoczyna cykl spotkań, poświęconych tematyce zmian w pełnieniu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych10 grudnia 2014 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz przewodniczących klubów parlamentarnych, stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora. Pismo zostało wysłane w związku z rozpoczęciem procedury powołania nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i możliwości zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji GIODO przez Marszałka Sejmu RP i grupy posłów.
- Prezydent RP (.pdf)
- Marszałek Sejmu RP (.pdf) 
- Minister Administracji i Cyfryzacji (.pdf)
- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska (.pdf)
- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (.pdf)
- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (.pdf)
- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska (.pdf) 
- Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (.pdf)
- Przewodniczący Klubu Poselskiego Twojego Ruchu (.pdf)
- Przewodniczący Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka (.pdf)
Rok 2015

5 stycznia 2015 r. - Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - na podstawie informacji zebranych przez członków Stowarzyszenia (tabela uwag SABI).

19 stycznia 2015 r. - Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14.01.2015 r. (uwagi SABI).

27 stycznia 2015 r. 
– odbyło się na noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia ABI. Na seminarium omówiono tematy związane z powołaniem ABI na podstawie art. 36a ustawy i zgłoszeniem go do rejestracji GIODO zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. Omówiono również zakres ostatniego projektu rozporządzenia MAiC w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14 stycznia 2015 r. Dyskusję poprowadzili ekspert prawny SABI, p. dr Grzegorz Sibiga i Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. 

4 lutego 2015 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Pani Premier Ewy Kopacz, stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora. Pismo zostało wysłane w związku z trwającym procesem powołania nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i możliwością zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji GIODO przez Marszałka Sejmu RP lub grupę posłów.


24 lutego 2015 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: „Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym a realizacja obowiązków ustawy o ochronie danych osobowych”. Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI, p. dr Paweł Litwiński. Podczas seminarium dyskutowano nt wpływu, jaki na wykonywanie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wywarła nowelizacja  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), obowiązująca od 25 grudnia 2014 r.


12 marca 2015 r. - Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji opublikowanego przez MAiC 10 marca 2015, po ustaleniach z konferencji  uzgodnieniowej, która odbyła się 12 lutego 2015 r.


7 maja 2015 r. 
 - Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podpisały porozumienie o współpracy w ramach studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji”. Stowarzyszenie ABI objęło Studium patronatem.  


12 maja 2015 r.
 - Stowarzyszenie ABI przesłało do Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Andrzeja Halickiego, p. dr Edyty Bielak-Jomaa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji p. Macieja Gronia zgłoszenie dotyczące potrzeby dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536). 


14 maja 2015 r.
 – 
Prezes SABI Maciej Byczkowski wziął udział w  Ogólnopolskiej Konferencji „Reforma Ochrony Danych Osobowych – Nowe Szanse I Wyzwania”. Organizatorem konferencji było Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. 
Relacja fotograficzna z konferencji: https://www.portalodo.com/entry/relacja-fotograficzna

 

5 czerwca 2015 r. - w „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Prezesem SABI pt. „Administrator nie musi mieć etatu”.
Link do artykułu: http://www4.rp.pl/artykul/1206418-Administrator-danych-osobowych-nie-musi-miec-etatu.html

 

15 czerwca 2015 r- w czasopiśmie „Informacja w administracji publicznej” (C.H.Beck) ukazał się wywiad z Maciejem Byczkowskim, Prezesem SABI, poświęcony działalności Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.


15 czerwca 2015 r
. - w  czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO – fakty i mity”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.

 

24 czerwca 2015 r. – w Warszawie odbyła się II ogólnopolska konferencja pt.: Zabezpieczenie danych osobowych: Nowa rola ABI - aspekty organizacyjne i techniczne. Konferencję współorganizowali Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej p. prof. Tadeusz Krupa (materiały z konferencji; relacja z konferencji).


24 czerwca 2015 r. 
- Stowarzyszenie ABI zamieściło komunikat w związku z masowym rozsyłaniem fałszywych informacji na temat nowelizacji ustawy, w tym nowej funkcji ABI.


30 czerwca 2015 r.
 - rozpoczął się nabór do studium podyplomowego "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji", nad którym Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat.

Więcej informacji: http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=15


3 sierpnia 2015 r. – Stowarzyszenie ABI wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udzielenie opinii w zakresie sposobu interpretacji oraz stosowania art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).


14 sierpnia 2015 r. - 
w czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł
„ABI – funkcja czy stanowisko”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.


7 września 2015 r. - we wrześniowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Nadawanie upoważnień – zadanie ABI?”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.16 września 2015 r.
 - w  kwartalniku „Informacja w administracji publicznej” nr 3/2015, wydawanym przez wydawnictwo  C.H. Beck ukazała się relacja z II Konferencji „Zabezpieczenie danych osobowych. Nowa rola ABI – aspekty organizacyjne i techniczne” organizowanej czerwcu br. przez Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji na temat kwartalnika tutaj.


29 września 2015 r.
– odbyło się seminarium dla członków SABI: „Przygotowanie planu sprawdzeń oraz przeprowadzanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych”. Seminarium poprowadzili Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu oraz Marcin Soczko – Członek Zarządu. Było to pierwsze seminarium z cyklu spotkań, podczas których omawiane będą pierwsze doświadczenia w wykonywaniu nowych zadań przez ABI. Kolejne seminarium, poświęcone prowadzeniu i udostępnianiu jawnego rejestru zbiorów danych osobowych, zaplanowano na 20 października br. 


30 września 2015 r. - 
Prezes SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji „Ochrona danych osobowych w Marketingu – Nowe zjawiska i wyzwania”, której organizatorem były Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB oraz Akademia Wiedzy i Praktyki. Wystąpienie Prezesa Byczkowskiego dotyczyło zagadnienia podstawowych problemów we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji.


20 października 2015 r.
 – odbyło się seminarium dla członków SABI pt.: "Prowadzenie i udostępnianie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych”, które poprowadzili p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI.

21 października 2015 r. – Stowarzyszenie ABI otrzymało odpowiedź z Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pismo z dnia 3 sierpnia 2015 r., dotyczące sposobu interpretacji oraz stosowania art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

28 października 2015 r Prezes SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji Coroprate Cybersecurity organizowanej przez Puls Biznesu w Polonia Palace Hotel w Warszawie.

Konferencja była wyjątkowym wydarzeniem poświęconym cyberbezpieczeństwu, skrojonym specjalnie na potrzeby biznesu i ukierunkowanym na identyfikację i eliminację najnowszych i niespodziewanych form zagrożeń dla firm. Podczas wykładów i dyskusji najlepsi eksperci w kraju podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami oraz pomogli wskazać, które ze stosowanych w firmach narzędzi zabezpieczających wymagają wzmocnienia, a których całkowicie brakuje.

Prezes Maciej Byczkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Identyfikacja cyberzagrożenia przez instytucje ponadnarodowe – przenikanie granic państw”.

Więcej informacji o konferencji: http://konferencje.pb.pl/konferencja/919,corporate-cybersecurity17 listopada 2015 r. 
 odbyło się seminarium dla członków SABI pt.: "Aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy i powołaniu ABI oraz nadzorowanie zasad w niej określonych", które poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI.25 listopada 2015 r. – Prezes SABI Maciej Byczkowski wziął udział w XIX FORUM ADO/ABI organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki. Forum poświęcone było zagadnieniu „Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, transfer danych osobowych po wyroku w sprawie M.Schremsa oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”. Więcej informacji o Forum: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/fado2/index.php


1 grudnia 2015 r. - Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji ustanawia 26 stycznia Dniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W tym dniu pierwsza osoba wypełniająca funkcję ABI została wpisana do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Data ta symbolizuje nowy sposób zapewniania przestrzegania prawa ochrony danych osobowych przez wszystkie podmioty, które przetwarzają te dane oraz dbają o zachowanie jeszcze lepszego społecznego wizerunku w tym zakresie.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od początku 2015 r. w nowy sposób określiły zadania i status ABI. Wyznaczyły obowiązki, wymogi oraz warunki dla wypełniania tej funkcji. ABI sprawujący niezależny nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych staje się gwarantem transparentnego wykonywania obowiązków ochrony prywatności informacyjnej przez wszystkie podmioty, które go powołały do wypełniania tej funkcji. 

Zarząd SABI wyraża przekonanie, że ustanowienie Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji przyczyni się do upowszechnienia w społecznej świadomości potrzeby powoływania ABI i korzyści wynikających z wykonywania tej funkcji. Pragniemy też aby ten Dzień był świętem kilkudziesięciu tysięcy ABI i wszystkich osób wypełniających trudne lecz społecznie niezbędne zadania ochrony danych osobowych w naszym kraju. 

7 grudnia 2015 r.  w Katowicach odbyło się Górnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami byli Ariergarda Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (http://www.gfodo.pl/). 

Zaproszenie na GFODO - Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI
Zaproszenie na GFODO - Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu SABI
Uroczyste otwarcie GFODO 

8 grudnia 2015 r. – odbyło się czwarte seminarium, dla członków SABI, z cyklu spotkań poświęconych wykonywaniu zadań ABI określonych w art. 36a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Tematem spotkania było "Zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych." Seminarium i dyskusje poprowadził p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowaryszenia ABI.17 grudnia 2015 r.  w grudniowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Powołanie zastępców ABI” autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. Prezes Maciej Byczkowski zwrócił uwagę w swoim artykule, na fakt, że zgodnie z przepisami administrator danych może powołać zastępców ABI. Wyjaśnił także w treści artykułu, kogo można powołać na to stanowisko i jakie zadania można powierzyć takiej osobie. 
Rok 201612 stycznia 2016 r. - odbyło się pierwsze w nowym roku Seminarium SABI, którego tematem było spotkanie z p. dr Grzegorzem Sibigą poświęcone jego najnowszej publikacji “Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji. Wzory dokumentów z objaśnieniami. Omówienie zmienionych przepisów". Autor, który uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie wykonywania zadań ABI, omówił dokładnie zmienione przepisy dotyczące statusu ABI. Przedstawił również bardzo wyczerpujące podejście do prowadzenia dokumentacji ABI w ramach wykonywania jego zadań dotyczących zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 36a ust. 2 u.o.d.o. Wzory dokumentów zawarte w publikacji stanowią bardzo cenną inspirację dla osób pełniących funkcję ABI, zarówno tych doświadczonych, jak i początkujących. Na seminarium dyskutowano na temat prowadzenia niezbędnej dokumentacji przez ABI w związku wykonywaniem jego zadań oraz problemów pojawiających się w związku z przeprowadzaniem i dokumentowaniem sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z przepisami.
Szczegółowe informacje na temat publikacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa PRESSCOM, pod adresem: http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/656,dokumentacja-administratora-bezpieczenstwa-informacji-.html


21 stycznia 2016 r. - we Wrocławiu odbyło się Dolnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami byli Ariergarda Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://www.dfodo.pl/.


26 stycznia 2016 r. – w Warszawie odbyła się ogólnopolska Konferencja „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”, której organizatorami byli Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie organizowane zostało w ramach ustanowionego przez Zarząd SABI – Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI). [AGENDA] [MATERIAŁY Z KONFERENCJI] [RELACJA]


26 stycznia 2016 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski, przekazał na ręce Pana Macieja Byczkowskiego, Prezesa Zarządu SABI, list z okazji Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


22 lutego 2016 r. - odbyło się kolejne seminarium dla członków SABI. Tematem seminarium było przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w związku nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw uchwaloną w dniu 25 września 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1893), która wejdzie w życie w dniu 19 maja 2016 r. We wspomnianej nowelizacji dodano nowy Art. 39b, w brzmieniu: “Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.” Podczas seminarium omówiona została treść przepisu i konsekwencje jego wejścia w życie dla ADO i ABI. Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia p. dr Grzegorz Sibiga.


17 marca 2016 r. - w Poznaniu odbyło się Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Ariergarda Sp. z o.o. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://www.wfodo.pl/.


27-28 kwietnia 2016 r. - w Łodzi odbyła się konferencja Petent 2.0, której organizatorem była firma Evention. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat nad tym wydarzeniem. Podczas pierwszego dnia konferencji, Pan Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu, poprowadził dyskusję w sesji roundtable na temat „Aby dobrze żyć z ABI. Obowiązki i powinności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w urzędzie – co musi być (z)robione i dlaczego? Czy istnieje pole do negocjacji pomiędzy ABI a użytkownikami danych w urzędzie? Systemy CRM i inne nowoczesne rozwiązania a potrzeba ochrony danych i informacji – czy to da się pogodzić?” Więcej informacji znajduje się na stronie: http://petent20.pl.


28 kwietnia 2016 r. - w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami było Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Ariergarda Sp. z o.o. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://forumodo.pl/.


17 maja 2016 r. – w Warszawie odbyła się konferencja CyberGOV, nad którą Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat. Organizatorem konferencji jest firma Evention. Więcej na temat tego wydarzenia: https://cybergov.pl/


17 maja 2016 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, inaugurujące cykl spotkań "Dobre praktyki ABI", który ma służyć wymianie doświadczeń w stosowaniu nowych metod i nowoczesnych narzędzi informatycznych do zabezpieczenia przetwarzania danych. Prelekcję na temat "Jak bezpiecznie przechowywać dane osobowe" wygłosił p. Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu SABI. Podczas spotkania przedstawione zostały dobre praktyki związane z technicznymi aspektami przechowywania danych. Pan Maciej Kołodziej podzielił się doświadczeniem uzyskanym w czasie wieloletniej pracy jako administrator i projektant systemów IT.


19 maja 2016 r. – w Gdańsku odbyło się kolejne z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Pomorskiego Forum Ochrony Danych Osobowych znajduje się na stronie: http://forumodo.pl/. Organizatorami tego wydarzenia są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.


6 czerwca 2016 r. – Stowarzyszanie ABI zarekomendowało kandydaturę Macieja Byczkowskiego - prezesa Zarządu SABI, na członka Rady ds. Cyfryzacji. Nabór został ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji: https://mc.gov.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-rady-do-spraw-cyfryzacji-wielostronnego-forum-wspolpracy-miedzy.


8 czerwca 2016 r. – odbyło się X Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków SABI, podczas którego wybrano nowe władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Władze w nowym składzie rozpoczną prace od 1 stycznia 2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – p. Maciej Byczkowski
Wiceprezes Zarządu – p. Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Zarządu – p. Maciej Kołodziej
Sekretarz – p. Monika Bogatek
Skarbnik – p. Marcin Wielisiej
Członek Zarządu – p. Marcin Soczko
Członek Zarządu – p. Michał Kaczorowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Majczyk
Wiceprzewodniczący Komisji – p.Marian Zimny
Członek Komisji – p. Tomasz Błoński
Członek Komisji – p. Tomasz Izydorczyk
Członek Komisji – p. Sebastian Guliński9 czerwca 2016 r. – w Łodzi odbyło się Łódzkie Forum Ochrony Danych Osobowych (sala konferencyjna Hotelu Campanile, przy Al. Piłsudskiego 27). Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie: http://forumodo.pl/. Organizatorami Forum są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.


1 sierpnia 2016 r. – w kwartalniku „Informacja w Administracji Publicznej” (C.H. Beck, 3/2016 sierpień 2016), ukazał się artykuł Prezesa Zarządu SABI – Macieja Byczkowskiego pt.: „Nadzorowanie opracowania i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych przez ABI”.


29 czerwca 2016 r. - w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja "Inspektor ochrony danych kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?". Konferencja odbyła się z okazji zakończenia pierwszego studium podyplomowego "Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN przy współpracy z SABI.

20 – 21 września 2016 r. – w Warszawie, odbyło się Polskie Forum Outsourcingu. Outsourcing wczoraj, dziś i jutro!, które zostało organizowane przez Bonnier Business (Polska), wydawcę Pulsu Biznesu. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie Patronatem Medialnym. Drugiego dnia Forum, w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo w outsourcingu – fakty i mity”, udział wziął Wiceprezes Zarządu SABI, p. Andrzej Rutkowski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej Forum.


21 września 2016 r. – Prezes Zarządu, Maciej Byczkowski reprezentował Stowarzyszenie podczas spotkania w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, którego tematem było „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – wyzwania związane z wdrożeniem”. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 przedstawicieli, m.in. administracji publicznej organizacji pozarządowych czy środowiska naukowego. Organizatorami tego wydarzenia byli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Relacja ze spotkania oraz agenda dostępne są na stronie: http://www.giodo.gov.pl/1520253/id_art/9599/j/pl/.


28 września 2016 r. – w Kielcach odbyło się VII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Świętokrzyskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda: http://www.forumodo.pl/.


29 września 2016 r. – w Rzeszowie odbyło się VIII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Podkarpackie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje organizacyjne oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://www.forumodo.pl/


4 października 2016 r. – odbyło się całodzienne seminarium dla członków SABI podczas, którego prelegentami byli członkowie naszego Stowarzyszenia. Podczas seminarium prelegenci podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w tematach:
• „Przetwarzanie danych osobowych w konkursach marketingowych i loteriach promocyjnych"
• „Zakupywanie baz danych i związane z tym ewentualne ryzyka”
• „Zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych wiążącym się z przetwarzaniem danych osobowych”
• „Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych w oparciu o normę ISO 31000”

Pomiędzy prelekcjami uczestnicy dyskutowali nt. przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym danych pochodzących z baz zewnętrznych oraz na temat ryzyka naruszenia praw i wolności osób przy przetwarzaniu ich danych osobowych i zarządzania tym ryzykiem, w tym zgodnie z międzynarodowymi standardami. Seminarium było pierwszym z cyklu całodziennych seminariów, do organizacji których członkowie SABI zobowiązali Zarząd podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia.11 października 2016 r. – w Lublinie odbyło się X z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Lubelskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. http://forumodo.pl/index.php/fora/lubelskie-forum


10 października 2016 r. – w Białymstoku odbyło się IX z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Podlaskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/podlaskie-forum.


20 października 2016 r. – w Warszawie, w Hotelu Intercontinental, odbyła się „Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Nowe rozwiązania wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w UE”, zorganizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie Patronatem Honorowym. W panelu dyskusyjnym nt. „Zmian w obowiązkach administratora danych i przetwarzającego” wziął udział Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora konferencji.


25 października 2016 r. – Stowarzyszenie ABI otrzymało z Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedź na zapytanie w sprawie stosowania art. 172 ust. 1 ustawy dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.). Z zapytaniem wysłanym przez SABI oraz odpowiedzią Urzędu, można zapoznać się pobierając pliki:
- zapytanie z dnia 28.07.2016. – (.pdf)
- odpowiedź UKE z dnia 07.10.2016. - (.pdf)27 października 2016 r. – w Olsztynie odbyło się XI z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Wykłady poprowadzili p. Andrzej Rutkowski i p. Maciej Kołodziej - Wiceprezesi Zarządu SABI. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl.


9 listopada 2016 r. – w Bydgoszczy odbyło się XII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Kujawsko-Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Wykłady poprowadzili Wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia ABI: p. Andrzej Rutkowski i p. Maciej Kołodziej. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Wszelkie informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/kujawsko-pomorskie-forum.


15 listopada 2016 r. – w Łodzi, odbył się V Konwent Ochrony Danych i Informacji, organizowany przez firmę Forsafe oraz Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Głównym tematem Konwentu były nowe unijne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jednym z prelegentów tego wydarzenia był Wiceprezes Zarządu SABI, p. Andrzej Rutkowski. Patronat nad Konwentem objęło Stowarzyszenie ABI.


16 listopada 2016 r. – w Opolu odbyło się XIII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Opolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje nt Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/opolskie-forum.


24 listopada 2016 r. – w Szczecinie odbyło się XIV z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/zachodniopomorskie-forum/. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych Forach i zapraszamy do udziału w kolejnych ciekawych wydarzeniach.


5 grudnia 2016 r. – w Zielonej Górze odbyło się, ostatnie w 2016 roku, XV z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Lubuskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Fora współorganizują Stowarzyszenie ABI oraz członek wspierający SABI - firma Ariergarda. Informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie: http://forumodo.pl.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych Forach i zapraszamy do udziału w kolejnych ciekawych wydarzeniach.


7 grudnia 2016 r. – odbyło się całodzienne seminarium dla członków SABI, podczas którego wykłady i dyskusje poprowadzili członkowie naszego Stowarzyszenia. Podczas seminarium omówiono:
- Łączenie funkcji ABI i oficera compliance w instytucjach finansowych,
- Ochrona danych w systemach informatycznych – szyfrowanie, anonimizacja, pseudonimizacja
- Zabezpieczenie danych w RODO - co się zmieni, a co pozostanie?
Dziękujemy prelegentom za poświęcony czas i ciekawe informacje, a uczestnikom za liczną frekwencję i aktywny udział. Zachęcamy wszystkich naszych członków do dzielenia się wiedzą podczas kolejnych seminariów.
Rok 201712 stycznia 2017 r. – odbyło się noworoczne seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały dwa niezwykle ważne i aktualne tematy, czyli:
- Relacje między ABI oraz innymi osobami wykonującymi zadania dotyczące ochrony danych osobowych w jednostce administratora danych (przetwarzającego).
- Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych (IOD).
Wykłady i dyskusję poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI - dr Grzegorz Sibiga.


17 stycznia 2017 r. – odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI, którego przewodniczącym został Wiceprezes Zarządu SABI, p. Andrzej Rutkowski. Podczas spotkania omówiono treść preambuły Kodeksu oraz zasady etyki ABI.


26 stycznia 2017 r. – w ramach obchodów II Dnia ABI, odbyła się ogólnopolska konferencja "Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń". Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie ABI oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. [AGENDA]   [RELACJA]

31 stycznia 2017 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Grupy Roboczej art. 29 oraz  GIODO uwagi do Wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych, które zostały zebrane od członków Stowarzyszenia ABI. [PL] [EN]


7 lutego 2017 r. – odbyło się drugie spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI (Przewodniczący: Andrzej Rutkowski). Przedmiotem spotkania było omówienie przygotowanych projektów treści preambuły i zasad etyki.
Zachęcamy członków SABI do udziału w pracach Zespołu.


9 lutego 2017 r. – odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Przewodniczącym zespołu jest p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu. Zespół zajmuje się monitorowaniem projektów zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce i wytycznych do RODO oraz przygotowywaniem stanowisk i propozycji SABI w tym zakresie. Tematem spotkania był przygotowany przez GIODO projekt ustawy uzupełniającej RODO w zakresie procedury stosowanej w postępowaniach GIODO, w szczególności w postępowaniu w przedmiocie nakładania kar finansowych: http://giodo.gov.pl/1520278/id_art/9752/j/pl/. Omawiano zapisy dotyczące nowej funkcji inspektora ochrony danych zawarte w art. 15 oraz 45 na potrzeby wypracowania projektu stanowiska SABI w tym zakresie. Zachęcamy członków SABI do czynnego udziału w pracach Zespołu.


14 lutego 2017 r. - w Polskiej Akademii Nauk, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Konferencję zorganizował Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Na konferencji Stowarzyszenie ABI reprezentowali: p. Prezes Maciej Byczkowski, który przedstawił wykład dotyczący wykonywania podstawowych zadań IOD, w tym informowania, doradzania i monitorowania przepisów RODO z uwzględnieniem doświadczeń ABI oraz p. Wiceprezes Andrzej Rutkowski, który omówił zagadnienie wiedzy fachowej oraz umiejętności inspektora ochrony danych w odniesieniu wymaganego poziomu i sposób ich weryfikacji. Podczas konferencji odbyła się również ważna dyskusja dotycząca przygotowywania się ABI do wykonywania funkcji inspektora, w czasie której omawiano możliwe działania dostosowawcze, harmonogram przygotowań, wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń ABI. W dyskusji, którą poprowadził p. dr Grzegorz Sibiga z INP PAN wzięli udział m. in. przedstawiciele SABI oraz GIODO.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia dostępne jest na stronach:
http://www.inp.pan.pl/index.php?a=aktualnosci&c=389&ff=0 oraz http://www.giodo.gov.pl/1520286/id_art/9790/j/pl
Konferencja była jednym z wydarzeń organizowanych w związku z obchodami XI Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz stanowiła część obchodów 60-lecia INP PAN.

20 lutego 2017 r. – z inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia ABI z Panią Minister Edytą Bielak-Jomaa oraz pracownikami Biura GIODO. Celem spotkania była wymiana poglądów oraz przedyskutowanie wstępnych propozycji GIODO w zakresie procedur postępowania przed organem ochrony danych osobowych, które znalazły się z projekcie ustawy uzupełniającej do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): http://giodo.gov.pl/1520278/id_art/9752/j/pl/.
Przedstawiciele SABI przedstawili swoje uwagi do art. 15 oraz 45, które odnoszą się do funkcji inspektora ochrony danych oraz przyszłości funkcji ABI. Stowarzyszenie na spotkaniu reprezentowali: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski i Maciej Kołodziej – Wiceprezesi Zarządu SABI oraz dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny Stowarzyszenia ABI.
Więcej informacji na temat spotkania w Biurze GIODO dostępne jest na stronie:
http://www.giodo.gov.pl/1520281/id_art/9812/j/pl/

21 lutego 2017 r. – odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia ABI z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji. Na spotkaniu omawiany był projekt ustawy uzupełniającej do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w zakresie przepisów projektu ustawy, które dotyczyły inspektora ochrony danych oraz przyszłości funkcji ABI (art. 15 oraz art. 45). Stowarzyszenie reprezentowali: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski i Maciej Kołodziej – Wiceprezesi Zarządu SABI oraz dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny Stowarzyszenia ABI.

Pełna treść stanowiska przedstawionego podczas spotkania dostępna jest pod linkiem.

Więcej informacji na temat spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji dostępna jest na stronie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-ze-stowarzyszeniem-administratorow-bezpieczenstwa-informacji.

24 lutego 2017 r. – w Wałbrzychu, w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, odbyła się "I Wałbrzyska Konferencja Ochrony Danych Osobowych – w drodze po nowe wyzwania”, której celem było uświetnienie – przypadającego w roku 2017 – dwudziestolecia uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych. Patronat nad wydarzeniem objęła Pani dr Edyta Bielak - Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie ABI. Na konferencji SABI reprezentowali: p. Prezes Maciej Byczkowski – którego wykład na temat przygotowania ABI do nowej funkcji inspektora ochrony danych został odtworzony w trakcie konferencji – oraz p. Wiceprezes Maciej Kołodziej, który omówił rolę ABI i inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań Administratora danych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych. Konferencję zorganizowali: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, BAJAN Wałbrzych i EVENT Szkolenia i Consulting. Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie http://www.wwszip.pl/nowosc459.html


10 marca 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, dotyczące zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie Prawa telekomunikacyjnego oraz w kontekście przygotowania do wykonywania tego obowiązku zgodnie z przepisami RODO. Seminarium poprowadzili członkowie SABI, pracujący dla administratorów danych - operatorów telekomunikacyjnych, p. Jarosław Majczyk oraz p. Daniel Ślęzak, którzy podzielili się doświadczeniami w temacie.
23 marca 2017 r. – w Krakowie odbyło się II Małopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Druga edycja Forów poświęcona jest zmianom przepisów wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Organizatorem Forów jest firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI.
Kalendarium Forów – marzec 2017:
24 marca 2017 r. – Katowice
30 marca 2017 r. – Wrocław
31 marca 2017 r. – Poznań
Więcej informacji nt wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/.24 marca 2017 r. – Stowarzyszenie ABI przedstawia opinię prawną w przedmiocie wykonywania zadań ABI, którą na jego zlecenie opracował p. dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny SABI.
W dokumencie autor szczegółowo odnosi się do kwestii niezależności ABI oraz jego relacji z innymi komórkami organizacyjnymi ADO (np. audyt wewnętrzny czy kontrola wewnętrzna) oraz zewnętrznymi usługodawcami świadczącymi usługi dla ADO (np. konsultanci, prawnicy).
Opracowanie w szczególności zawiera ustalenie, czy dopuszczalna pozostaje działalność wspomnianych innych komórek organizacyjnych oraz usługodawców polegająca na kontroli wykonywania zadań przez ABI oraz zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych u administratora danych, poprzez audyty, konsultacje, opinie itp.
Autor przedstawił wcześniej swoje wnioski zawarte w opinii na Seminarium SABI w dniu 12 stycznia oraz podczas konferencji zorganizowanej w tym roku z okazji Dnia ABI.
Mamy nadzieję, że opinia ta będzie przydatna w Państwa pracy związanej z wykonywaniem obecnej funkcji ABI, jak również przy wykonywaniu zadań inspektora ochrony danych w przyszłości

Treść opinii jest dostępna pod poniższym linkiem:

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE WYKONYWANIA ZADAŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)30 marca 2017 r. – w Katowicach, odbyło się II Dolnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Agenda II cyklu Forów dotyczyła kompetencji, zadań oraz statusu Inspektora Ochrony Danych jako następcy ABI, poruszyła istotną kwestię identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka (risk-based approach). W programie znalazły się także wykłady dotyczące komunikacji pomiędzy ABI, a działem IT oraz zgód i obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych. Wydarzenie zorganizowała firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.


31 marca 2017 r. – w Poznaniu, odbyło się II Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Cykl Forów organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.


5 kwietnia 2017 r. – odbyło się trzecie spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI (Przewodniczący: Andrzej Rutkowski). Przedmiotem spotkania było omówienie roboczego projektu treści preambuły, zasad etyki oraz reguł postępowania zapisanych w Kodeksie etyki. Zachęcamy członków SABI do udziału w pracach Zespołu.


6 – 7 kwietnia 2017 r. – w Warszawie odbyła się konferencja RIBA Forum 2017 – Wyzwania ochrony danych w czasach nowej regulacji. Gościem specjalnym konferencji było dr Maciej Kawecki – Doradca ministra w Gabinecie Politycznym, Ministerstwo Cyfryzacji. Wśród prelegentów pojawili się członkowie SABI, w tym p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie swoim patronatem. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Relacja z wydarzenia znaduje się na stronie: https://ribaforum.pl/.


24 kwietnia 2017 r. – w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, odbyła się III Podlaska Konferencja Informatyczna 2017. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży. Stowarzyszenie ABI objęło konferencję Patronatem Merytorycznym.
Konferencja poświęcona była aspektom prawnym ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwu teleinformatycznemu systemów informatycznych. Więcej informacji nt konferencji na stronie:
http://pki2017.pti.lomza.pl/.


24 kwietnia 2017 r. – w Szczecinie, odbyło się II Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Cykl Forów organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.


9 maja 2017 r. – odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI (Przewodniczący: Andrzej Rutkowski). Przedmiotem spotkania było omówienie roboczego projektu Kodeksu etyki. Zachęcamy wszystkich członków SABI do udziału w pracach Zespołu.9 maja 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych. Seminarium poprowadzili członkowie SABI, p. Mariola Więckowska, p. Kamil Pszczółkowski oraz p. Tomasz Izydorczyk, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami w tym temacie.30 maja 2017 r. – w Gdańsku odbyło się Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych, podczas którego wykład pt.: „Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w polskich przepisach oraz planowane zmiany w związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w UE” wygłosił p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI. Podczas swojego wystąpienia Prezes Byczkowski mówił o przygotowaniu administratora bezpieczeństwa informacji do nowej funkcji inspektora ochrony danych, przedstawił swoje doświadczenie w tym zakresie oraz wskazał te zadania i obowiązki ABI, które mogą być kontynuowane w czasie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. W swojej wypowiedzi p. Maciej Byczkowski odniósł się także szczegółowo do wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 w zakresie inspektora ochrony danych. Wydarzenie zorganizowała firma Ariergarda, członek wspierający SABI, a Stowarzyszenia ABI objęło cykl Forów Ochrony Danych Osobowych patronatem merytorycznym. Więcej informacji nt Forum znajduje się na stronie wydarzenia: http://forumodo.pl/index.php/wydarzenia/ii-pomorskie-forum-ochrony-danych-osobowych.6 czerwca 2017 r. – w Hotelu InterContinental, w Warszawie, odbyła się konferencja „Outsourcing bezpieczeństwa przetwarzania danych i wyzwania związane z GDPR”, zorganizowana przez Asseco Business Solutions. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać nowe zasady i przewidywane wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. W konferencji udział wziął p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, który w swym wystąpieniu przedstawił jakie działania należy podjąć aby w odpowiedni sposób dostosować firmę do wymagań nowego rozporządzenia (GDPR/RODO) Prezes Byczkowski odniósł się w szczególności do zakresu potencjalnych zmian dotyczących przetwarzania danych w systemach informatycznych. Podkreślił, że wymogi dotyczące dostosowania systemów informatycznych zależą od rodzajów procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych w danej organizacji, a ich zabezpieczenie od przeprowadzonej wcześniej oceny ryzyka w odniesieniu do naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane w tych systemach

Relacja z konferencji, w tym m.in. wypowiedź podsumowująca Prezesa Byczkowskiego jest dostępna na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=l8SUBa1HGfE

Prezentacja Prezesa Macieja Byczkowskiego przedstawiona na konferencji: https://www.assecobs.pl/storage/mail/60/ENSI_Prezentacja_Przygotowanie_do_RODO_06.06.17.pdf7 czerwca 2017 r. – w Łodzi odbyło się II Łódzkie Forum Ochrony Danych Osobowych, dotyczące zmian prawnych związanych z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Wydarzenie organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/wydarzenia/ii-lodzkie-forum-ochrony-danych-osobowych.8 czerwca 2017 – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego nasi członkowie podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z narzędziami informatycznymi, przydatnymi przy codziennej realizacji zadań ABI.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie
http://sabi.org.pl/page9.php.20 czerwca 2017 r. – odbyło się XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego podsumowany został rok 2016 oraz zaplanowano działania SABI na najbliższy czas.20 czerwca 2017 r. – w Hotelu Hilton w Warszawie, odbyło się Forum General Data Protection Regulation 2017, zorganizowane przez Centrum Prawa Bankowego, Miesięcznik Finansowy Bank oraz Związek Banków Polskich. Forum było poświęcone m.in. praktycznym wskazówkom, jak właściwie wdrożyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO lub GDPR). W debacie podczas Forum udział wziął p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, który omówił „Praktyczne sposoby podejścia do wdrożenia RODO”. Pan Prezes Maciej Byczkowski przedstawił swoje doświadczenia z procesów wdrożenia RODO w sektorze finansowym, w których obecnie uczestniczy. Podkreślił ważność zasady rozliczalności z wszystkich obowiązków określonych w RODO. Odniósł się do kwestii odpowiedniego szacowania ryzyka, które jest zawarte w kilku kluczowych wymaganiach RODO, w tym tych dotyczących doboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, projektowania systemów informatycznych oraz zabezpieczenia danych osobowych, a także oceny skutków dla ochrony danych osobowych. Prezes Byczkowski zaznaczył, że podmioty, które stosują obecnie zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN ISO 27001 i w powiązaniu z nią szacują ryzyko na podstawie normy PN ISO 27005, muszą pamiętać – że w odniesieniu do RODO – ocena musi dotyczyć skutków dla prywatności osób, których dane dotyczą, a nie jak to było dotychczas, skutków dla organizacji. Ta zmiana jest ważna i wymaga, aby w odpowiedni sposób szacować ryzyko i dobierać zabezpieczenia danych zgodnie z RODO. W odniesieniu do systemów informatycznych, Pan Byczkowski podkreślił ważność problemu retencji danych oraz odpowiednich zasad dotyczących anonimizacji danych w systemie informatycznym, gdy dane nie mogą być już przetwarzane lub gdy korzysta się z tzw. prawa do zapomnienia. W swojej wypowiedzi odniósł się także do wymagań zabezpieczenia systemów informatycznych, które to wymagania nie wynikają wprost z RODO, ale z szacowania ryzyka dla podmiotów danych oraz faktu, że niektóre prawa osób, których dane dotyczą, powinny być także realizowane za pomocą systemów informatycznych.
Więcej informacji nt Forum znajduje się na stronie:
http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-gdpr-2017/6 lipca 2017 r. – rozpoczęła się rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych", organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Patronat nad studiami objęli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych, w tym zasad zgłaszania udziału na studia, znajdują się pod adresem:
http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=13.14 września 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI. Pan Prezes Maciej Byczkowski wygłosił wykład pt. „Wykorzystanie norm ISO do wdrożenia RODO – rodzina norm 29100 z powiązaniu z 27000”, po czym rozpoczęła się dyskusja, moderowana przez p. Andrzeja Rutkowskiego, Wiceprezesa Zarządu, na temat przygotowania planu wdrożenia RODO. Uczestnicy seminarium dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazje czerpać z doświadczeń innych uczestników w celu opracowania Planu wdrożenia.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie
http://sabi.org.pl/page9.php.19 września 2017 r. – w Warszawie, odbyła się konferencja: Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – rewolucyjne zmiany dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Konferencję zorganizowała firma More&More Grupa Kreatywna. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Stowarzyszenie ABI. W debacie ”Praktyczne aspekty wdrożenia nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w 2018 r. a widmo wysokich kar za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie” udział wzięli: dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), Piotr Drobek (Z-ca Dyrektora w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO), Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, ekspert prawny SABI), dr Bartosz Opaliński (Uczelnia Łazarskiego).
Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie
http://moremore.pl/konferencja-nowe-przepisy-o-ochronie-danych-osobowych/.3 października 2017 r. – odbyło się spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące projektów przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wprowadzających tę ustawę, które poprowadził ekspert prawny SABI, p. dr Grzegorz Sibiga. Nasz ekspert prawny, zreferował najistotniejsze punkty zarówno nowej ustawy o ochronie danych osobowych, jak i kwestie zmian w przepisach prawa pracy, które odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w każdej organizacji.
Spotkanie było połączone z dyskusją, której celem było przygotowywanie stanowiska SABI i propozycji ewentualnych zmian do przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji projektów przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Stanowisko zostanie opracowane przez Zespół ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych.12 października 2017 r. – odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Przygotowanie do RODO”, dla członków Stowarzyszenia ABI. Pierwsza część seminarium poświęcona była omówieniu i przedyskutowaniu propozycji zmian w projektach ustaw wdrażających RODO w Polsce, wypracowanych podczas spotkania w dniu 3 października. W drugiej części seminarium, członkowie SABI, p. Mariola Więckowska i p. Maksymilian Michalski, wypowiedzieli się na temat funkcjonalności systemów IT w kontekście realizacji praw i wolności osób oraz zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające wymagania RODO.24 października 2017 r. – odbyło się w seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI z cyklu "Przygotowanie do RODO". Seminarium, którego tematem była "Aktualizacja umów powierzenia przetwarzania danych", poprowadził Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Maciej Kołodziej.26 października 2017 r. – w Warszawie odbyła się III Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Prawne i organizacyjne aspekty wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych (RODO), organizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Stowarzyszenie ABI objęło patronat nad tym wydarzeniem.
Prelegentami podczas konferencji byli prawnicy i specjaliści w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, którzy biorą udział w projektach wdrażania RODO: r.pr. Michał Bienias, Maciej Byczkowski, prof. Paweł Fajgielski, Tomasz Grzegory, adw. Xawery Konarski, r. pr. Arwid Mednis, adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. Katarzyna Syska.
Pan Maciej Byczkowski wygłosił wykład na temat "Znaczenia norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO"
(.pdf)3 listopada 2017 r. – w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o jawności życia publicznego, ogłoszonych przez Ministra członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych, Stowarzyszenie ABI przygotowało i przesłało swoje stanowisko w tej sprawie. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465407/12465408/dokument313647.pdf, a ze stanowiskiem SABI: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465407/12465410/dokument315032.pdf
Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#124654079 listopada 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Pierwszą część poprowadził p. dr Grzegorz Sibiga, ekspert SABI, który omówił wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń. Następnie p. Tomasz Izydorczyk, członek SABI, wygłosił wykład „Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – co zrobić z dyskami sieciowymi i serwerami FTP pełnymi różnych plików oraz załącznikami w poczcie elektronicznej i w systemach obiegu dokumentów, a także archiwami nieuporządkowanych dokumentów papierowych” Po każdej części seminarium przewidziana jest dyskusja.20-21 listopada 2017 r. – w Warszawie, odbyła się konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym.
Celem konferencji było przedstawienie perspektywy stosowania RODO w administracji publicznej, z uwzględnieniem odrębności tego sektora.
Wśród prelegentów znaleźli się: Maciej Byczkowski, Katarzyna Cieślak, Piotr Drobek, Grzegorz Gryciuk, mgr inż. Tomasz Izydorczyk, Maciej Kaczmarski, Piotr Kawczyński, dr Maciej Kawecki, r. pr. Kamila Kędzierska, adw. Anna Kobylańska, Maciej Kołodziej, dr hab., r. pr. Mariusz Krzysztofek, adw. dr Paweł Litwiński, dr Arwid Mednis, Paweł Mielniczek, Tomasz Osiej, dr Marlena Sakowska-Baryła, adw. dr Grzegorz Sibiga, Urszula Szefler.

Organizatorem konferencji było Wydawnictwo C.H. Beck, a Stowarzyszenie ABI objęło patronat nad wydarzeniem.14 grudnia 2017 r. - odbyło się kolejne seminarium z serii „Przygotowanie do RODO”. W pierwszej części spotkania p. Tomasz Izydorczyk oraz p. Marcin Soczko zaprezentowali aplikację francuskiego organu nadzorczego (CNIL), wspierającej ocenę skutków dla ochrony danych. Druga część, którą poprowadził p. Maciej Byczkowski, była poświęcona wykorzystania norm ISO w zakresie PIA.
Po zakończeniu seminarium odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie członków SABI.


Rok 201830 stycznia 2018 r. – w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja: „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i odbyła się w ramach obchodów III Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (III Dnia ABI), przypadającego na dzień 26 stycznia. Tego dnia Stowarzyszenie świętowało także swoje X-lecie. Agenda dostępna jest na stronie konferencji.


30 stycznia 2018 r. – odbyło się XII Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, które zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie miało na celu m.in. przyjęcie Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych oraz dokonanie zmiany nazwy Stowarzyszenia.8 lutego 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Podczas spotkania Pani Mecenas Natalia Kalinowska omówiła kwestie profilowania zgodnego z RODO, a Pan Dr Mirosław Gumularz przedstawił praktyczne problemy pojawiające się na styku ochrony danych i prawa prywatnego.


13 kwietnia 2018 r. – Stowarzyszenie ABI przystąpiło do współpracy nad Kodeksem ochrony danych osobowych w rekrutacji oraz objęło go swoim Patronatem. Inicjatorzy prac nad Kodeksem: eRecruiter, pracuj.pl, GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie:
https://rodowrekrutacji.pl/


25 kwietnia 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, dotyczące wdrożenia RODO, realizacji obowiązków zarówno dokumentacyjnych, jak i technicznych. Weryfikacja podjętych już działań dostosowawczych do RODO i próba ustalenia co jeszcze zostało do zrobienia w tym zakresie, szczególnie z perspektywy przyszłego inspektora ochrony danych (check lista działań dotyczących wdrożenia RODO). Seminarium poprowadzili Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski oraz p. Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu.


15 maja 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI z cyklu „Przygotowanie do RODO”. p. mec. Natalia Kalinowska omówiła temat „Prawo do przenoszenia danych vs. Prawo do uzyskania kopii”. Następnie odbyła się dyskusja na temat ogłoszonego przez Komisję Europejską sprostowania do RODO, którą poprowadził p. Andrzej Rutkowski - Wiceprezes Zarządu.


12 czerwca 2018 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI, które poświęcone było powstającemu Kodeksowi ochrony danych osobowych w rekrutacji oraz zmianom w Kodeksie pracy dotyczącym monitoringu wizyjnego, wprowadzonym przez ustawę o ochronie danych osobowych. Tematy omówili: dr Mirosław Gumularz (Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni, ekspert grupy roboczej ws. opracowania kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji) oraz Tomasz Izydorczyk (Kancelaria Maruta Wachta).


14 czerwca 2018 r. – odbyło się XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego podsumowany został rok 2017 oraz zaplanowano działania SABI na najbliższy czas.2 lipca 2018 r.– w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, której zadaniem będzie m.in. rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wdrożeniem RODO, wyjaśnianie i korygowanie niewłaściwego zrozumienia przepisów. Podczas spotkania, w którym udział wzięło ponad 90 osób, powołano zespoły robocze. Z ramienia Stowarzyszenia ABI, w pracach zespołu ds. ogólnych, udział weźmie Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. Więcej informacji na temat spotkania i Grupy znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.13 września 2018 r. - odbyło się, pierwsze po wakacyjnej przerwie, seminarium dla członków SABI. Ekspert Stowarzyszenia – adw. dr Grzegorz Sibiga (kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN), omówił temat p.t.: „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów w świetle RODO oraz przepisów krajowych (aktualnie obowiązujących i projektowanych)”. Po wykładzie Pana Doktora odbyła się jest dyskusja dotycząca kwestii związanych z przetwarzaniem danych pracowników i kandydatów do pracy.20 września 2018 r. - w Warszawie, odbyła się konferencja Med & Pharma Data Security Summit 2018. Wydarznie, które SABI objęło patronatem, zorganizowała firma EVENTION. Jedną z dyskusji w ramach sesji roundtables poprowdzaił p. Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Med & Pharma Data Security Summit 2018 to odpowiedź na wejście w życie zmian przepisów związanych z RODO. Konferencja była doskonałą okazją do omówienia, na podstawie pierwszych doświadczeń, wpływu tych zmian na sektor służby zdrowia oraz farmację. Program został podzielony na sesję wspólną oraz sesje roundtables, podczas których uczestnicy pod okiem moderatorów – ekspertów w swoich dziedzinach, mieli okazję przedyskutować najważniejsze dla siebie zagadnienia.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się
na stronie www.11 października 2018 r. - w Warszawie, odbyło się seminarium dla członków SABI: “Przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym – wybrane problemy”, które poprowadził p. dr Mirosław Gumularz.8 listopada 2018 r. - w Warszawie, odbyło się seminarium dla członków SABI, które poprowadzili adwokaci z kancelarii Maruta Wachta sp.j. Podczas spotkania Pan Mecenas Sławomir Kowalski opowiedział o kontroli UODO na nowych zasadach, a Pan Mecenas Paweł Tobiczyk omówił temat: Plan utrzymania zgodności. Jak zorganizować pracę IOD.22 listopada 2018 r. - w Warszawie, odbyła się IV Konferencja Ochrony Danych Osobowych. RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych – pierwsze miesiące stosowania przepisów. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo C.H. Beck. SABI objęło to wydarzenie swoim patronatem, a dla członków Stowarzyszenia przygotowany został 15% rabat na udział w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie poświęconej konferencji.13 grudnia 2018 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI, otwierające nowy cykl spotkań, dotyczący doświadczeń IOD w stosowaniu RODO. Podczas seminarium omówione zostały doświadczenia z kontroli w podmiocie przetwarzającym na zlecenie (u procesora), najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia i dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pierwsze doświadczenia związane ze zgłaszaniem naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Seminarium poprowadzili członkowie SABI.
Rok 201910 stycznia 2019 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI, które było drugim spotkaniem w ramach cyklu "Doświadczenia IOD'y w stosowaniu RODO". Podczas seminarium omówione zostały meandry zaliczania incydentów bezpieczeństwa do naruszeń ochrony danych osobowych oraz szacowania poziomu ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, które mogą zostać spowodowane takimi naruszeniami, a także przykłady incydentów i ich klasyfikacji oraz dalszej obsługi. Seminarium poprowadzili członkowie SABI.


24 stycznia 2019 r. – w Warszawie odbyła się ogólnopolska, bezpłatna konferencja: „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. Konferencja odbyła się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IODy).    [AGENDA]     [MATERIAŁY]14 lutego 2019 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI, z cyklu "Doświadczenia IOD'y w stosowaniu RODO". Seminarium pt.: "Warsztaty analizy ryzyka" przeprowadzili adwokaci z kancelarii Maruta Wachta sp.j.13 marca 2019 r. - odbyło się spotkanie dla członków SABI, podczas którego zainicjowane zostały prace nad stworzeniem "Kodeksu dobrych praktyk Inspektora ochrony danych". Podczas spotkania przedstawione zostały założenia do Kodeksu oraz powołano trzy zespoły robocze, które będą pracowały nad jego poszczególnymi rozdziałami.21 marca 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, które poprowadzili radcy prawni z kancelarii GKK Gumularz Kozik. Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące DPIA i RODO w marketingu i sprzedaży.18 kwietnia 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, poświęcone przepisom uzupełniających RODO. Seminarium poprowadził ekspert SABI – adw. dr Grzegorz Sibiga (Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN).
Do wyświetlenia dokumentów w formacie .pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Mogą go Państwo pobrać program  ze strony producenta: http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2.html