Profesjonalizacja funkcji Inspektora ochrony danych

Stowarzyszenie SABI realizuje obecnie projekt profesjonalizacji funkcji IOD, który został zainicjowany pod koniec zeszłego roku.

Celem projektu jest opracowanie standardów wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych, w podziale na:

  • Standardy dla IOD
  • Standardy dla administratora/podmiotu przetwarzającego wyznaczającego IOD.
    Na podstawie opracowanych standardów zostanie ustalona lista kontrolna do weryfikowania prawidłowego wykonywania funkcji IOD.

W pierwszym etapie projektu zostanie dokonana analiza dotycząca obecnej sytuacji IOD na podstawie badań ankietowych. Ankieta dla IOD oraz Zespołów IOD będzie dotyczyła:

  • zakresu i sposobu wykonania prawnych obowiązków dot. IOD,
  • problemów z wykonywaniem funkcji IOD,
  • potrzeb IOD w zakresie wykonywania swojej funkcji.  

W drugim etapie na podstawie wyników badań ankietowych, stanowisk UODO i innych organów nadzorczych, jak również wytycznych GR29 i EROD opracowane zostaną przez Zespół projektowy SABI w/w standardy wykonywania funkcji IOD oraz lista kontrolna.

W kolejnym etapie planujemy współpracę z organem nadzorczym w zakresie opracowanych standardów.
Oczywistym jest, że bez odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych IOD ochrona danych w organizacji może stać się iluzoryczna. Działania IOD muszą być nakierunkowane na   poszanowanie praw i wolności osób, których dane są przetwarzane. Uważamy, że źródłem prawa do ochrony danych osobowych jest godność człowieka.   

Po blisko 4 latach stosowania RODO ciągle zauważamy potrzeby dotyczące rozumienia roli IOD i również dostrzegamy wiele błędów oraz niedociągnięć zarówno w prawidłowym wykonywaniu funkcji przez samych IOD, jak również w poprawnym wyznaczaniu i zapewnianiu pełnienia funkcji IOD przez ADO. Również ADO powinni zrozumieć, że tylko posiadający kompetencje i właściwie wspierany IOD gwarantuje poprawną realizację obowiązków RODO w jego organizacji i ogranicza ryzyko odpowiedzialności. Niewłaściwie wyznaczony IOD naraża organizację na konsekwencje karne i finansowe. Stopień złożoności problemów dotyczących IOD pokazują rozpoczęte w marcu kontrole UODO przestrzegania przepisów w tym obszarze.   
Z tych wszystkich przyczyn projekt profesjonalizacji uważamy za potrzebny nie tylko dla poszczególnych IOD, ale również dla całego środowiska inspektorów w naszym kraju.

Projekt profesjonalizacji funkcji IOD to kontynuacja projektów SABI w zakresie rozwoju środowiska IOD w Polsce. Finał poprzedniego projektu miał miejsce w 2015 r., gdy przy wsparciu ówczesnego GIODO, prof. Wojciecha Wiewiórowskiego, udało się wprowadzić przepisy wzmacniające funkcję ABI w ustawie o ochronie danych osobowych. Jednym z celów tamtej zmiany było przygotowanie środowiska ABI do nowej funkcji Inspektora określonej w RODO. 

Zachęcamy do śledzenia prac (na naszej stronie www i LinkedIn) oraz uczestnictwa w projekcie SABI.