Opinia dotycząca konfliktu interesów w wykonywaniu funkcji IOD

Publikujemy opinię prawną „Konflikt interesów w wykonywaniu funkcji inspektora ochrona danych i jego unikanie. Problemy zaistniałe w praktyce i sposoby ich rozwiązania” przygotowaną przez prof. Grzegorza Sibigę, na zlecenie SABI oraz Związku Firm Ochrony Danych Osobowych.

Przygotowana opinia jest bardzo istotnym głosem w toczącej się dyskusji na temat zapewnienia niezależności w wykonywaniu funkcji IOD. To pierwsze tak dogłębne i kompleksowe opracowanie na ten temat w Polsce.

Przedmiotem opinii jest ustalenie istoty konfliktu interesów, który może występować w wykonywaniu funkcji IOD.

Opinia swym zakresem obejmuje:

  • wyjaśnienie pojęcia konfliktu interesów i celów jego unikania
  • rozumienie konfliktu interesów w ochronie danych osobowych oraz rodzaje konfliktów w działalności IOD
  • analizę dodatkowych zadań i obowiązków realizowanych przez IOD z obszaru ochrony danych w kontekście występowania konfliktu interesów
  • wpływ formy wykonywania funkcji IOD (wewnętrzny oraz outsourcing) na konflikt interesów oraz jego unikanie
  • możliwe modele pełnienia funkcji IOD

Mamy nadzieję, że przedstawiona opinia będzie pomocna w wypracowaniu standardów w zakresie zapewniania niezależności IOD i rekomendowania ich organizacjom w zakresie wspierania niezależności IOD dla prawidłowego wykonywania ich funkcji w różnych organizacjach w Polsce.

W tym miejscu Zarząd SABI składa podziękowania autorowi opinii za przygotowanie tak wszechstronnej i wyczerpującej opinii w temacie bardzo ważnym dla całego środowiska Inspektorów ochrony danych w Polsce.

Dziękujemy również kolegom i koleżankom ze Związku Firm Ochrony Danych Osobowych za podjęcie tematu i współpracę przy przygotowywaniu opinii.

LINK DO OPINII