Stowarzyszenie
Statut
Kodeks Etyki
Władze
Rada naukowa
Członkostwo
Aktualności
Działalność
Wniosek o patronat
Materiały z debat i konferencji
RODO i Wytyczne
Przewodniki po RODO
Kalendarium nowelizacji UODO - deregulacja 2015
Akty prawne
Przydatne linki
SABI - THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Warsaw Declaration 2013
Kontakt
SABI @FACEBOOK
Dzień IOD 2020
SABI       
     
WydziałZarządzania       
           
Ministerstwo Cyfryzacji
DzienIODy

Konferencja „Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych"


30 stycznia 2020 r. – Politechnika Warszawska

(Warszawa, Pl. Politechniki 1, Mała Aula, godz. 9.30 – 16.30)[MATERIAŁY]AGENDA KONFERENCJI:

8.30 Rejestracja uczestników

9.30 Otwarcie konferencji


Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej


9.40 – 10.15 Wykład inauguracyjny

„Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych z wykorzystaniem normy ISO/IEC 27701:2019 – założenia dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących prywatności (PISM – Privacy Information Management System)” – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI

10.15 – 11.30 Panel dyskusyjny: „Współpraca inspektora ochrony danych z organem nadzorczym”

Prowadzenie dyskusji: Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Zakres współpracy pomiędzy organem nadzorczym a inspektorami ochrony danych z perspektywy UODO
 • Inspektor ochrony danych jako punkt kontaktowy dla organu nadzorczego – dotychczasowa praktyka
 • Oczekiwania IOD co do współpracy z organem nadzorczym
Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), Andrzej Kaczmarek (Departament Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji), Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy), Tomasz Struk (Departament Kontroli i Naruszeń, Urząd Ochrony Danych Osobowych)

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 13.15 Panel dyskusyjny: „Praktyczne problemy dotyczące postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”

Prowadzenie dyskusji: adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
 • Jakie incydenty należy zgłaszać i o jakich zawiadamiać osoby, których dane dotyczą?
 • Prawidłowość i szczegółowość opisu sytuacji w zgłoszeniu naruszenia do Prezesa UODO
 • Poprawna treść zawiadomienia osoby, której dane dotyczą
 • Możliwość zaistnienia ryzyka a jego zmaterializowanie – jak określić ryzyko związane z naruszeniem praw lub wolności osób, których dane dotyczą
 • Rola inspektora ochrony danych w postępowaniu w sytuacji naruszenia ochrony danych
Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), Izabela Kowalczuk-Pakuła (Bird&Bird), Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), Tomasz Struk (Departament Kontroli i Naruszeń, Urząd Ochrony Danych Osobowych)

13.15 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Panel dyskusyjny: „Udział IOD w ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA)”

Prowadzenie dyskusji: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI
 • Udzielanie przez IOD zaleceń w zakresie wykonywania oceny skutków dla ochrony danych
 • Doświadczenia IOD dotyczące monitorowania wykonywania oceny skutków dla ochrony danych
 • Praktyczne metody i procedury dotyczące wykonywania oceny skutków dla ochrony danych
 • Korzystanie z wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 dotyczących przeprowadzenia oceny skutków oraz wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych opublikowanego przez Prezesa UODO
Uczestnicy dyskusji: Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI, Kancelaria Maruta Wachta), Maciej Kołodziej (Wiceprezes Zarządu SABI, Specjalista informatyki śledczej w e-Detektywi), Mariola Więckowska (Członek Zarządu SABI, Dyrektor ds. Innowacyjnych Technologii Ochrony Danych w LexDigital), Piotr Wojakowski (Dyrektor ds. bezpieczeństwa w ENSI)

15.30 – 16.30 Konsultacje indywidualne dotyczące wykonywania zadań IOD

Prowadzenie konsultacji: Członkowie Zarządu i eksperci SABI.

16.30 Zakończenie konferencji


Agenda może ulec zmianie
Organizatorzy:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych


Patronat honorowy:
Jan Nowak – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej


Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
Mirosław Sanek (Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej)Patronat medialny:
               

       

Partner konferencji

Partner prawny SABI


KancelariaTrapleKonarskiPodreckiIWspolnicy


Klauzula informacyjna

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób biorących udział w konferencji z okazji „Dnia IOD”, dalej, jako „Dane Osobowe”, jest SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 34 lok. 6 (zwane dalej jako „Administrator”).

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest organizacja konferencji z okazji „Dnia IOD”, w tym rejestracja uczestników konferencji.

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: podmioty którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia konferencji, tj. przez okres niezbędny do zamknięcia obsługi konferencji.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników konferencji i udziału w konferencji.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: info@sabi.org.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).