Kalendarium

ROK 2017

12 stycznia 2017 r. – odbyło się noworoczne seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały dwa niezwykle ważne i aktualne tematy, czyli:
– Relacje między ABI oraz innymi osobami wykonującymi zadania dotyczące ochrony danych osobowych w jednostce administratora danych (przetwarzającego).
– Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych (IOD).
Wykłady i dyskusję poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI – dr Grzegorz Sibiga.

17 stycznia 2017 r. – odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI, którego przewodniczącym został Wiceprezes Zarządu SABI, p. Andrzej Rutkowski. Podczas spotkania omówiono treść preambuły Kodeksu oraz zasady etyki ABI.

26 stycznia 2017 r. – w ramach obchodów II Dnia ABI, odbyła się ogólnopolska konferencja „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń”. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie ABI oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. [AGENDA]   [RELACJA]

31 stycznia 2017 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Grupy Roboczej art. 29 oraz  GIODO uwagi do Wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych, które zostały zebrane od członków Stowarzyszenia ABI. [PL] [EN]

7 lutego 2017 r. – odbyło się drugie spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI (Przewodniczący: Andrzej Rutkowski). Przedmiotem spotkania było omówienie przygotowanych projektów treści preambuły i zasad etyki. Zachęcamy członków SABI do udziału w pracach Zespołu.

9 lutego 2017 r. – odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Przewodniczącym zespołu jest p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu. Zespół zajmuje się monitorowaniem projektów zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce i wytycznych do RODO oraz przygotowywaniem stanowisk i propozycji SABI w tym zakresie. Tematem spotkania był przygotowany przez GIODO projekt ustawy uzupełniającej RODO w zakresie procedury stosowanej w postępowaniach GIODO, w szczególności w postępowaniu w przedmiocie nakładania kar finansowych: http://giodo.gov.pl/1520278/id_art/9752/j/pl/. Omawiano zapisy dotyczące nowej funkcji inspektora ochrony danych zawarte w art. 15 oraz 45 na potrzeby wypracowania projektu stanowiska SABI w tym zakresie. Zachęcamy członków SABI do czynnego udziału w pracach Zespołu.

14 lutego 2017 r. – w Polskiej Akademii Nauk, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Konferencję zorganizował Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Na konferencji Stowarzyszenie ABI reprezentowali: p. Prezes Maciej Byczkowski, który przedstawił wykład dotyczący wykonywania podstawowych zadań IOD, w tym informowania, doradzania i monitorowania przepisów RODO z uwzględnieniem doświadczeń ABI oraz p. Wiceprezes Andrzej Rutkowski, który omówił zagadnienie wiedzy fachowej oraz umiejętności inspektora ochrony danych w odniesieniu wymaganego poziomu i sposób ich weryfikacji. Podczas konferencji odbyła się również ważna dyskusja dotycząca przygotowywania się ABI do wykonywania funkcji inspektora, w czasie której omawiano możliwe działania dostosowawcze, harmonogram przygotowań, wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń ABI. W dyskusji, którą poprowadził p. dr Grzegorz Sibiga z INP PAN wzięli udział m. in. przedstawiciele SABI oraz GIODO.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia dostępne jest na stronach:
http://www.inp.pan.pl/index.php?a=aktualnosci&c=389&ff=0 oraz http://www.giodo.gov.pl/1520286/id_art/9790/j/pl
Konferencja była jednym z wydarzeń organizowanych w związku z obchodami XI Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz stanowiła część obchodów 60-lecia INP PAN.

20 lutego 2017 r. – z inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia ABI z Panią Minister Edytą Bielak-Jomaa oraz pracownikami Biura GIODO. Celem spotkania była wymiana poglądów oraz przedyskutowanie wstępnych propozycji GIODO w zakresie procedur postępowania przed organem ochrony danych osobowych, które znalazły się z projekcie ustawy uzupełniającej do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): http://giodo.gov.pl/1520278/id_art/9752/j/pl/.
Przedstawiciele SABI przedstawili swoje uwagi do art. 15 oraz 45, które odnoszą się do funkcji inspektora ochrony danych oraz przyszłości funkcji ABI. Stowarzyszenie na spotkaniu reprezentowali: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski i Maciej Kołodziej – Wiceprezesi Zarządu SABI oraz dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny Stowarzyszenia ABI.
Więcej informacji na temat spotkania w Biurze GIODO dostępne jest na stronie: http://www.giodo.gov.pl/1520281/id_art/9812/j/pl/

21 lutego 2017 r. – odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia ABI z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji. Na spotkaniu omawiany był projekt ustawy uzupełniającej do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w zakresie przepisów projektu ustawy, które dotyczyły inspektora ochrony danych oraz przyszłości funkcji ABI (art. 15 oraz art. 45). Stowarzyszenie reprezentowali: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski i Maciej Kołodziej – Wiceprezesi Zarządu SABI oraz dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny Stowarzyszenia ABI.
Pełna treść stanowiska przedstawionego podczas spotkania dostępna jest pod linkiem.
Więcej informacji na temat spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji dostępna jest na stronie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-ze-stowarzyszeniem-administratorow-bezpieczenstwa-informacji.

24 lutego 2017 r. – w Wałbrzychu, w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, odbyła się „I Wałbrzyska Konferencja Ochrony Danych Osobowych – w drodze po nowe wyzwania”, której celem było uświetnienie – przypadającego w roku 2017 – dwudziestolecia uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych. Patronat nad wydarzeniem objęła Pani dr Edyta Bielak – Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie ABI. Na konferencji SABI reprezentowali: p. Prezes Maciej Byczkowski – którego wykład na temat przygotowania ABI do nowej funkcji inspektora ochrony danych został odtworzony w trakcie konferencji – oraz p. Wiceprezes Maciej Kołodziej, który omówił rolę ABI i inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań Administratora danych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych. Konferencję zorganizowali: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, BAJAN Wałbrzych i EVENT Szkolenia i Consulting. Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie http://www.wwszip.pl/nowosc459.html

10 marca 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, dotyczące zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie Prawa telekomunikacyjnego oraz w kontekście przygotowania do wykonywania tego obowiązku zgodnie z przepisami RODO. Seminarium poprowadzili członkowie SABI, pracujący dla administratorów danych – operatorów telekomunikacyjnych, p. Jarosław Majczyk oraz p. Daniel Ślęzak, którzy podzielili się doświadczeniami w temacie.

23 marca 2017 r. – w Krakowie odbyło się II Małopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Druga edycja Forów poświęcona jest zmianom przepisów wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Organizatorem Forów jest firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI.
Kalendarium Forów – marzec 2017:
24 marca 2017 r. – Katowice
30 marca 2017 r. – Wrocław
31 marca 2017 r. – Poznań
Więcej informacji nt wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/.

24 marca 2017 r. – Stowarzyszenie ABI przedstawia opinię prawną w przedmiocie wykonywania zadań ABI, którą na jego zlecenie opracował p. dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny SABI.
W dokumencie autor szczegółowo odnosi się do kwestii niezależności ABI oraz jego relacji z innymi komórkami organizacyjnymi ADO (np. audyt wewnętrzny czy kontrola wewnętrzna) oraz zewnętrznymi usługodawcami świadczącymi usługi dla ADO (np. konsultanci, prawnicy).
Opracowanie w szczególności zawiera ustalenie, czy dopuszczalna pozostaje działalność wspomnianych innych komórek organizacyjnych oraz usługodawców polegająca na kontroli wykonywania zadań przez ABI oraz zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych u administratora danych, poprzez audyty, konsultacje, opinie itp.
Autor przedstawił wcześniej swoje wnioski zawarte w opinii na Seminarium SABI w dniu 12 stycznia oraz podczas konferencji zorganizowanej w tym roku z okazji Dnia ABI.
Mamy nadzieję, że opinia ta będzie przydatna w Państwa pracy związanej z wykonywaniem obecnej funkcji ABI, jak również przy wykonywaniu zadań inspektora ochrony danych w przyszłości
Treść opinii jest dostępna pod poniższym linkiem:
OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE WYKONYWANIA ZADAŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)

30 marca 2017 r. – w Katowicach, odbyło się II Dolnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Agenda II cyklu Forów dotyczyła kompetencji, zadań oraz statusu Inspektora Ochrony Danych jako następcy ABI, poruszyła istotną kwestię identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka (risk-based approach). W programie znalazły się także wykłady dotyczące komunikacji pomiędzy ABI, a działem IT oraz zgód i obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych. Wydarzenie zorganizowała firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.

31 marca 2017 r. – w Poznaniu, odbyło się II Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Cykl Forów organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.

5 kwietnia 2017 r. – odbyło się trzecie spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI (Przewodniczący: Andrzej Rutkowski). Przedmiotem spotkania było omówienie roboczego projektu treści preambuły, zasad etyki oraz reguł postępowania zapisanych w Kodeksie etyki. Zachęcamy członków SABI do udziału w pracach Zespołu.

6 – 7 kwietnia 2017 r. – w Warszawie odbyła się konferencja RIBA Forum 2017 – Wyzwania ochrony danych w czasach nowej regulacji. Gościem specjalnym konferencji było dr Maciej Kawecki – Doradca ministra w Gabinecie Politycznym, Ministerstwo Cyfryzacji. Wśród prelegentów pojawili się członkowie SABI, w tym p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie swoim patronatem. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Relacja z wydarzenia znaduje się na stronie: https://ribaforum.pl/.

24 kwietnia 2017 r. – w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, odbyła się III Podlaska Konferencja Informatyczna 2017. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży. Stowarzyszenie ABI objęło konferencję Patronatem Merytorycznym.
Konferencja poświęcona była aspektom prawnym ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwu teleinformatycznemu systemów informatycznych. Więcej informacji nt konferencji na stronie: http://pki2017.pti.lomza.pl/.

24 kwietnia 2017 r. – w Szczecinie, odbyło się II Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Cykl Forów organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.

9 maja 2017 r. – odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI (Przewodniczący: Andrzej Rutkowski). Przedmiotem spotkania było omówienie roboczego projektu Kodeksu etyki. Zachęcamy wszystkich członków SABI do udziału w pracach Zespołu.

9 maja 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych. Seminarium poprowadzili członkowie SABI, p. Mariola Więckowska, p. Kamil Pszczółkowski oraz p. Tomasz Izydorczyk, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami w tym temacie.

30 maja 2017 r. – w Gdańsku odbyło się Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych, podczas którego wykład pt.: „Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w polskich przepisach oraz planowane zmiany w związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w UE” wygłosił p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI. Podczas swojego wystąpienia Prezes Byczkowski mówił o przygotowaniu administratora bezpieczeństwa informacji do nowej funkcji inspektora ochrony danych, przedstawił swoje doświadczenie w tym zakresie oraz wskazał te zadania i obowiązki ABI, które mogą być kontynuowane w czasie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. W swojej wypowiedzi p. Maciej Byczkowski odniósł się także szczegółowo do wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 w zakresie inspektora ochrony danych. Wydarzenie zorganizowała firma Ariergarda, członek wspierający SABI, a Stowarzyszenia ABI objęło cykl Forów Ochrony Danych Osobowych patronatem merytorycznym.
Więcej informacji nt Forum znajduje się na stronie wydarzenia: http://forumodo.pl/index.php/wydarzenia/ii-pomorskie-forum-ochrony-danych-osobowych.

6 czerwca 2017 r. – w Hotelu InterContinental, w Warszawie, odbyła się konferencja „Outsourcing bezpieczeństwa przetwarzania danych i wyzwania związane z GDPR”, zorganizowana przez Asseco Business Solutions. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać nowe zasady i przewidywane wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. W konferencji udział wziął p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, który w swym wystąpieniu przedstawił jakie działania należy podjąć aby w odpowiedni sposób dostosować firmę do wymagań nowego rozporządzenia (GDPR/RODO) Prezes Byczkowski odniósł się w szczególności do zakresu potencjalnych zmian dotyczących przetwarzania danych w systemach informatycznych. Podkreślił, że wymogi dotyczące dostosowania systemów informatycznych zależą od rodzajów procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych w danej organizacji, a ich zabezpieczenie od przeprowadzonej wcześniej oceny ryzyka w odniesieniu do naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane w tych systemach
Relacja z konferencji, w tym m.in. wypowiedź podsumowująca Prezesa Byczkowskiego jest dostępna na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=l8SUBa1HGfE
Prezentacja Prezesa Macieja Byczkowskiego przedstawiona na konferencji: https://www.assecobs.pl/storage/mail/60/ENSI_Prezentacja_Przygotowanie_do_RODO_06.06.17.pdf

7 czerwca 2017 r. – w Łodzi odbyło się II Łódzkie Forum Ochrony Danych Osobowych, dotyczące zmian prawnych związanych z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Wydarzenie organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/wydarzenia/ii-lodzkie-forum-ochrony-danych-osobowych.

8 czerwca 2017 – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego nasi członkowie podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z narzędziami informatycznymi, przydatnymi przy codziennej realizacji zadań ABI.

20 czerwca 2017 r. – odbyło się XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego podsumowany został rok 2016 oraz zaplanowano działania SABI na najbliższy czas.

20 czerwca 2017 r. – w Hotelu Hilton w Warszawie, odbyło się Forum General Data Protection Regulation 2017, zorganizowane przez Centrum Prawa Bankowego, Miesięcznik Finansowy Bank oraz Związek Banków Polskich. Forum było poświęcone m.in. praktycznym wskazówkom, jak właściwie wdrożyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO lub GDPR). W debacie podczas Forum udział wziął p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, który omówił „Praktyczne sposoby podejścia do wdrożenia RODO”. Pan Prezes Maciej Byczkowski przedstawił swoje doświadczenia z procesów wdrożenia RODO w sektorze finansowym, w których obecnie uczestniczy. Podkreślił ważność zasady rozliczalności z wszystkich obowiązków określonych w RODO. Odniósł się do kwestii odpowiedniego szacowania ryzyka, które jest zawarte w kilku kluczowych wymaganiach RODO, w tym tych dotyczących doboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, projektowania systemów informatycznych oraz zabezpieczenia danych osobowych, a także oceny skutków dla ochrony danych osobowych. Prezes Byczkowski zaznaczył, że podmioty, które stosują obecnie zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN ISO 27001 i w powiązaniu z nią szacują ryzyko na podstawie normy PN ISO 27005, muszą pamiętać – że w odniesieniu do RODO – ocena musi dotyczyć skutków dla prywatności osób, których dane dotyczą, a nie jak to było dotychczas, skutków dla organizacji. Ta zmiana jest ważna i wymaga, aby w odpowiedni sposób szacować ryzyko i dobierać zabezpieczenia danych zgodnie z RODO. W odniesieniu do systemów informatycznych, Pan Byczkowski podkreślił ważność problemu retencji danych oraz odpowiednich zasad dotyczących anonimizacji danych w systemie informatycznym, gdy dane nie mogą być już przetwarzane lub gdy korzysta się z tzw. prawa do zapomnienia. W swojej wypowiedzi odniósł się także do wymagań zabezpieczenia systemów informatycznych, które to wymagania nie wynikają wprost z RODO, ale z szacowania ryzyka dla podmiotów danych oraz faktu, że niektóre prawa osób, których dane dotyczą, powinny być także realizowane za pomocą systemów informatycznych.
Więcej informacji nt Forum znajduje się na stronie: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-gdpr-2017/

6 lipca 2017 r. – rozpoczęła się rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Patronat nad studiami objęli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych, w tym zasad zgłaszania udziału na studia, znajdują się pod adresem: http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=13.

14 września 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI. Pan Prezes Maciej Byczkowski wygłosił wykład pt. „Wykorzystanie norm ISO do wdrożenia RODO – rodzina norm 29100 z powiązaniu z 27000”, po czym rozpoczęła się dyskusja, moderowana przez p. Andrzeja Rutkowskiego, Wiceprezesa Zarządu, na temat przygotowania planu wdrożenia RODO. Uczestnicy seminarium dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazje czerpać z doświadczeń innych uczestników w celu opracowania Planu wdrożenia.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/page9.php.

19 września 2017 r. – w Warszawie, odbyła się konferencja: Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – rewolucyjne zmiany dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Konferencję zorganizowała firma More&More Grupa Kreatywna. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Stowarzyszenie ABI. W debacie ”Praktyczne aspekty wdrożenia nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w 2018 r. a widmo wysokich kar za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie” udział wzięli: dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), Piotr Drobek (Z-ca Dyrektora w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO), Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, ekspert prawny SABI), dr Bartosz Opaliński (Uczelnia Łazarskiego).
Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie http://moremore.pl/konferencja-nowe-przepisy-o-ochronie-danych-osobowych/.

3 października 2017 r. – odbyło się spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące projektów przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wprowadzających tę ustawę, które poprowadził ekspert prawny SABI, p. dr Grzegorz Sibiga. Nasz ekspert prawny, zreferował najistotniejsze punkty zarówno nowej ustawy o ochronie danych osobowych, jak i kwestie zmian w przepisach prawa pracy, które odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w każdej organizacji.
Spotkanie było połączone z dyskusją, której celem było przygotowywanie stanowiska SABI i propozycji ewentualnych zmian do przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji projektów przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Stanowisko zostanie opracowane przez Zespół ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych.

12 października 2017 r. – odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Przygotowanie do RODO”, dla członków Stowarzyszenia ABI. Pierwsza część seminarium poświęcona była omówieniu i przedyskutowaniu propozycji zmian w projektach ustaw wdrażających RODO w Polsce, wypracowanych podczas spotkania w dniu 3 października. W drugiej części seminarium, członkowie SABI, p. Mariola Więckowska i p. Maksymilian Michalski, wypowiedzieli się na temat funkcjonalności systemów IT w kontekście realizacji praw i wolności osób oraz zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające wymagania RODO.

24 października 2017 r. – odbyło się w seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Seminarium, którego tematem była „Aktualizacja umów powierzenia przetwarzania danych”, poprowadził Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Maciej Kołodziej.

26 października 2017 r. – w Warszawie odbyła się III Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Prawne i organizacyjne aspekty wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych (RODO), organizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Stowarzyszenie ABI objęło patronat nad tym wydarzeniem.
Prelegentami podczas konferencji byli prawnicy i specjaliści w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, którzy biorą udział w projektach wdrażania RODO: r.pr. Michał Bienias, Maciej Byczkowski, prof. Paweł Fajgielski, Tomasz Grzegory, adw. Xawery Konarski, r. pr. Arwid Mednis, adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. Katarzyna Syska.
Pan Maciej Byczkowski wygłosił wykład na temat „Znaczenia norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO” (.pdf)

3 listopada 2017 r. – w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o jawności życia publicznego, ogłoszonych przez Ministra członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych, Stowarzyszenie ABI przygotowało i przesłało swoje stanowisko w tej sprawie. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465407/12465408/dokument313647.pdf, a ze stanowiskiem SABI: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465407/12465410/dokument315032.pdf
Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407

9 listopada 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Pierwszą część poprowadził p. dr Grzegorz Sibiga, ekspert SABI, który omówił wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń. Następnie p. Tomasz Izydorczyk, członek SABI, wygłosił wykład „Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – co zrobić z dyskami sieciowymi i serwerami FTP pełnymi różnych plików oraz załącznikami w poczcie elektronicznej i w systemach obiegu dokumentów, a także archiwami nieuporządkowanych dokumentów papierowych” Po każdej części seminarium przewidziana jest dyskusja.

20-21 listopada 2017 r. – w Warszawie, odbyła się konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym.
Celem konferencji było przedstawienie perspektywy stosowania RODO w administracji publicznej, z uwzględnieniem odrębności tego sektora.
Wśród prelegentów znaleźli się: Maciej Byczkowski, Katarzyna Cieślak, Piotr Drobek, Grzegorz Gryciuk, mgr inż. Tomasz Izydorczyk, Maciej Kaczmarski, Piotr Kawczyński, dr Maciej Kawecki, r. pr. Kamila Kędzierska, adw. Anna Kobylańska, Maciej Kołodziej, dr hab., r. pr. Mariusz Krzysztofek, adw. dr Paweł Litwiński, dr Arwid Mednis, Paweł Mielniczek, Tomasz Osiej, dr Marlena Sakowska-Baryła, adw. dr Grzegorz Sibiga, Urszula Szefler.
Organizatorem konferencji było Wydawnictwo C.H. Beck, a Stowarzyszenie ABI objęło patronat nad wydarzeniem.

14 grudnia 2017 r. – odbyło się kolejne seminarium z serii „Przygotowanie do RODO”. W pierwszej części spotkania p. Tomasz Izydorczyk oraz p. Marcin Soczko zaprezentowali aplikację francuskiego organu nadzorczego (CNIL), wspierającej ocenę skutków dla ochrony danych. Druga część, którą poprowadził p. Maciej Byczkowski, była poświęcona wykorzystania norm ISO w zakresie PIA.
Po zakończeniu seminarium odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie członków SABI.