Kalendarium

ROK 2016

12 stycznia 2016 r. – odbyło się pierwsze w nowym roku Seminarium SABI, którego tematem było spotkanie z p. dr Grzegorzem Sibigą poświęcone jego najnowszej publikacji “Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji. Wzory dokumentów z objaśnieniami. Omówienie zmienionych przepisów”. Autor, który uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie wykonywania zadań ABI, omówił dokładnie zmienione przepisy dotyczące statusu ABI. Przedstawił również bardzo wyczerpujące podejście do prowadzenia dokumentacji ABI w ramach wykonywania jego zadań dotyczących zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 36a ust. 2 u.o.d.o. Wzory dokumentów zawarte w publikacji stanowią bardzo cenną inspirację dla osób pełniących funkcję ABI, zarówno tych doświadczonych, jak i początkujących. Na seminarium dyskutowano na temat prowadzenia niezbędnej dokumentacji przez ABI w związku wykonywaniem jego zadań oraz problemów pojawiających się w związku z przeprowadzaniem i dokumentowaniem sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z przepisami.
Szczegółowe informacje na temat publikacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa PRESSCOM, pod adresem: http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/656,dokumentacja-administratora-bezpieczenstwa-informacji-.html

21 stycznia 2016 r. – we Wrocławiu odbyło się Dolnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami byli Ariergarda Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://www.dfodo.pl/.

26 stycznia 2016 r. – w Warszawie odbyła się ogólnopolska Konferencja „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”, której organizatorami byli Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie organizowane zostało w ramach ustanowionego przez Zarząd SABI – Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI). [AGENDA] [MATERIAŁY Z KONFERENCJI] [RELACJA]

26 stycznia 2016 r. – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski, przekazał na ręce Pana Macieja Byczkowskiego, Prezesa Zarządu SABI, list z okazji Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

22 lutego 2016 r. – odbyło się kolejne seminarium dla członków SABI. Tematem seminarium było przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w związku nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw uchwaloną w dniu 25 września 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1893), która wejdzie w życie w dniu 19 maja 2016 r. We wspomnianej nowelizacji dodano nowy Art. 39b, w brzmieniu: “Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.” Podczas seminarium omówiona została treść przepisu i konsekwencje jego wejścia w życie dla ADO i ABI. Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia p. dr Grzegorz Sibiga.

17 marca 2016 r. – w Poznaniu odbyło się Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Ariergarda Sp. z o.o. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://www.wfodo.pl/.

27-28 kwietnia 2016 r. – w Łodzi odbyła się konferencja Petent 2.0, której organizatorem była firma Evention. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat nad tym wydarzeniem. Podczas pierwszego dnia konferencji, Pan Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu, poprowadził dyskusję w sesji roundtable na temat „Aby dobrze żyć z ABI. Obowiązki i powinności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w urzędzie – co musi być (z)robione i dlaczego? Czy istnieje pole do negocjacji pomiędzy ABI a użytkownikami danych w urzędzie? Systemy CRM i inne nowoczesne rozwiązania a potrzeba ochrony danych i informacji – czy to da się pogodzić?” Więcej informacji znajduje się na stronie: http://petent20.pl.

28 kwietnia 2016 r. – w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami było Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Ariergarda Sp. z o.o. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://forumodo.pl/.

17 maja 2016 r. – w Warszawie odbyła się konferencja CyberGOV, nad którą Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat. Organizatorem konferencji jest firma Evention. Więcej na temat tego wydarzenia: https://cybergov.pl/

17 maja 2016 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, inaugurujące cykl spotkań „Dobre praktyki ABI”, który ma służyć wymianie doświadczeń w stosowaniu nowych metod i nowoczesnych narzędzi informatycznych do zabezpieczenia przetwarzania danych. Prelekcję na temat „Jak bezpiecznie przechowywać dane osobowe” wygłosił p. Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu SABI. Podczas spotkania przedstawione zostały dobre praktyki związane z technicznymi aspektami przechowywania danych. Pan Maciej Kołodziej podzielił się doświadczeniem uzyskanym w czasie wieloletniej pracy jako administrator i projektant systemów IT.

19 maja 2016 r. – w Gdańsku odbyło się kolejne z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Pomorskiego Forum Ochrony Danych Osobowych znajduje się na stronie: http://forumodo.pl/. Organizatorami tego wydarzenia są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.

6 czerwca 2016 r. – Stowarzyszanie ABI zarekomendowało kandydaturę Macieja Byczkowskiego – prezesa Zarządu SABI, na członka Rady ds. Cyfryzacji. Nabór został ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji: https://mc.gov.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-rady-do-spraw-cyfryzacji-wielostronnego-forum-wspolpracy-miedzy.

8 czerwca 2016 r. – odbyło się X Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków SABI, podczas którego wybrano nowe władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Władze w nowym składzie rozpoczną prace od 1 stycznia 2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – p. Maciej Byczkowski
Wiceprezes Zarządu – p. Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Zarządu – p. Maciej Kołodziej
Sekretarz – p. Monika Bogatek
Skarbnik – p. Marcin Wielisiej
Członek Zarządu – p. Marcin Soczko
Członek Zarządu – p. Michał Kaczorowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Majczyk
Wiceprzewodniczący Komisji – p.Marian Zimny
Członek Komisji – p. Tomasz Błoński
Członek Komisji – p. Tomasz Izydorczyk
Członek Komisji – p. Sebastian Guliński

9 czerwca 2016 r. – w Łodzi odbyło się Łódzkie Forum Ochrony Danych Osobowych (sala konferencyjna Hotelu Campanile, przy Al. Piłsudskiego 27). Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie: http://forumodo.pl/. Organizatorami Forum są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.

1 sierpnia 2016 r. – w kwartalniku „Informacja w Administracji Publicznej” (C.H. Beck, 3/2016 sierpień 2016), ukazał się artykuł Prezesa Zarządu SABI – Macieja Byczkowskiego pt.: „Nadzorowanie opracowania i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych przez ABI”.

29 czerwca 2016 r. – w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja „Inspektor ochrony danych kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?”. Konferencja odbyła się z okazji zakończenia pierwszego studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji” zorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN przy współpracy z SABI.

20 – 21 września 2016 r. – w Warszawie, odbyło się Polskie Forum Outsourcingu. Outsourcing wczoraj, dziś i jutro!, które zostało organizowane przez Bonnier Business (Polska), wydawcę Pulsu Biznesu. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie Patronatem Medialnym. Drugiego dnia Forum, w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo w outsourcingu – fakty i mity”, udział wziął Wiceprezes Zarządu SABI, p. Andrzej Rutkowski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej Forum.

21 września 2016 r. – Prezes Zarządu, Maciej Byczkowski reprezentował Stowarzyszenie podczas spotkania w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, którego tematem było „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – wyzwania związane z wdrożeniem”. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 przedstawicieli, m.in. administracji publicznej organizacji pozarządowych czy środowiska naukowego. Organizatorami tego wydarzenia byli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Relacja ze spotkania oraz agenda dostępne są na stronie: http://www.giodo.gov.pl/1520253/id_art/9599/j/pl/.

28 września 2016 r. – w Kielcach odbyło się VII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Świętokrzyskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda: http://www.forumodo.pl/.

29 września 2016 r. – w Rzeszowie odbyło się VIII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Podkarpackie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje organizacyjne oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://www.forumodo.pl/

4 października 2016 r. – odbyło się całodzienne seminarium dla członków SABI podczas, którego prelegentami byli członkowie naszego Stowarzyszenia. Podczas seminarium prelegenci podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w tematach:
• „Przetwarzanie danych osobowych w konkursach marketingowych i loteriach promocyjnych”
• „Zakupywanie baz danych i związane z tym ewentualne ryzyka”
• „Zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych wiążącym się z przetwarzaniem danych osobowych”
• „Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych w oparciu o normę ISO 31000”
Pomiędzy prelekcjami uczestnicy dyskutowali nt. przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym danych pochodzących z baz zewnętrznych oraz na temat ryzyka naruszenia praw i wolności osób przy przetwarzaniu ich danych osobowych i zarządzania tym ryzykiem, w tym zgodnie z międzynarodowymi standardami. Seminarium było pierwszym z cyklu całodziennych seminariów, do organizacji których członkowie SABI zobowiązali Zarząd podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia.

11 października 2016 r. – w Lublinie odbyło się X z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Lubelskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. http://forumodo.pl/index.php/fora/lubelskie-forum

10 października 2016 r. – w Białymstoku odbyło się IX z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Podlaskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/podlaskie-forum.

20 października 2016 r. – w Warszawie, w Hotelu Intercontinental, odbyła się „Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Nowe rozwiązania wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w UE”, zorganizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie Patronatem Honorowym. W panelu dyskusyjnym nt. „Zmian w obowiązkach administratora danych i przetwarzającego” wziął udział Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora konferencji.

25 października 2016 r. – Stowarzyszenie ABI otrzymało z Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedź na zapytanie w sprawie stosowania art. 172 ust. 1 ustawy dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.). Z zapytaniem wysłanym przez SABI oraz odpowiedzią Urzędu, można zapoznać się pobierając pliki:
– zapytanie z dnia 28.07.2016. – (.pdf)
– odpowiedź UKE z dnia 07.10.2016. – (.pdf)

27 października 2016 r. – w Olsztynie odbyło się XI z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Wykłady poprowadzili p. Andrzej Rutkowski i p. Maciej Kołodziej – Wiceprezesi Zarządu SABI. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl.

9 listopada 2016 r. – w Bydgoszczy odbyło się XII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Kujawsko-Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Wykłady poprowadzili Wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia ABI: p. Andrzej Rutkowski i p. Maciej Kołodziej. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Wszelkie informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/kujawsko-pomorskie-forum.

15 listopada 2016 r. – w Łodzi, odbył się V Konwent Ochrony Danych i Informacji, organizowany przez firmę Forsafe oraz Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Głównym tematem Konwentu były nowe unijne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jednym z prelegentów tego wydarzenia był Wiceprezes Zarządu SABI, p. Andrzej Rutkowski. Patronat nad Konwentem objęło Stowarzyszenie ABI.

16 listopada 2016 r. – w Opolu odbyło się XIII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Opolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje nt Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/opolskie-forum.

24 listopada 2016 r. – w Szczecinie odbyło się XIV z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Informacje Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/zachodniopomorskie-forum/. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych Forach i zapraszamy do udziału w kolejnych ciekawych wydarzeniach.

5 grudnia 2016 r. – w Zielonej Górze odbyło się, ostatnie w 2016 roku, XV z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Lubuskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Fora współorganizują Stowarzyszenie ABI oraz członek wspierający SABI – firma Ariergarda. Informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie: http://forumodo.pl.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych Forach i zapraszamy do udziału w kolejnych ciekawych wydarzeniach.

7 grudnia 2016 r. – odbyło się całodzienne seminarium dla członków SABI, podczas którego wykłady i dyskusje poprowadzili członkowie naszego Stowarzyszenia. Podczas seminarium omówiono:
– Łączenie funkcji ABI i oficera compliance w instytucjach finansowych,
– Ochrona danych w systemach informatycznych – szyfrowanie, anonimizacja, pseudonimizacja
– Zabezpieczenie danych w RODO – co się zmieni, a co pozostanie?
Dziękujemy prelegentom za poświęcony czas i ciekawe informacje, a uczestnikom za liczną frekwencję i aktywny udział. Zachęcamy wszystkich naszych członków do dzielenia się wiedzą podczas kolejnych seminariów.