Kontakt

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Al. Jana Pawła II 34 lok. 6 00-141 Warszawa
tel.: 538 439 142; e-mail: info@sabi.org.pl

Kierownik Biura Stowarzyszenia:
Aleksandra Jarzębska a.jarzebska@sabi.org.pl

KRS 0000289902, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 525-24-63-498, REGON 141287742

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:
Volkswagen Bank direct 36 2130 0004 2001 0436 6779 0001