SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
czlonkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Aktualności

15 czerwca 2015 r. - w  czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO – fakty i mity”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.

Prezes Maciej Byczkowski poświęcił artykuł sprostowaniu pojawiającego się na różnego rodzaju konferencjach oraz szkoleniach mitu wskazującego datę 30 czerwca br. jako ostateczny termin  powołania i zgłoszenia ABI do rejestracji GIODO.  Prezes  Byczkowski wytłumaczył, że jest to data, do której na nowych zasadach pełnią swoją funkcję ABI powołani przed 1 stycznia 2015 r. zaś ADO może zgłosić ABI do rejestracji w każdym momencie. Nie ma w tym zakresie ani obowiązku, ani żadnego ograniczenia czasowego. Podkreślił, że od 1 lipca 2015 r. stanowisko ABI będzie odnosić się tylko do ABI powołanego na podstawie nowych przepisów i zgłoszonego do rejestracji GIODO. 

Prezes SABI wyjaśnił, że 30 czerwca 2015 r. został określony w przepisach przejściowych w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 35) i oznacza czas, do którego funkcję ABI mogą pełnić osoby wyznaczone na to stanowisko przed 1 stycznia 2015 r., na podstawie uchylonego przepisu z art. 36 ust. 3 uodo. W praktyce oznacza to, że ADO ma czas do 30 czerwca 2015 r. na podjęcie decyzji, co zrobić z wyznaczonym wcześniej ABI – czy powołać go na nowo i zgłosić do rejestracji GIODO, czy pozostawić tę osobę, ale już na innym stanowisku i zlecić jej wykonywanie części lub wszystkich nowych zadań zgodnie z art. 36b uodo.

Prezes Byczkowski krok po kroku opisał procedurę postępowania dla ADO. Zaznaczył, że ADO po podjęciu decyzji o powołaniu ABI na podstawie art. 36a uodo, w ciągu 30 dni musi zgłosić go do rejestracji GIODO (zgodnie z art. 46b uodo) na wzorze zgłoszenia określonym w stosownym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Co istotne w takim zgłoszeniu ADO musi potwierdzić, że powołany ABI spełnia kryteria kwalifikacyjne określone w art. 36a ust. 5 oraz podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych, zgodnie z wymogami przepisów.

Prezes Byczkowski zaakcentował, że nowelizacja ustawy umożliwia każdemu administratorowi danych wybór sposobu realizacji nowych obowiązków zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – albo powoła do tego ABI na niezależnym stanowisku, spełniającego odpowiednie wymagania, albo sam będzie realizować nowe zadania bez powołania ABI, wyznaczając do tego inne osoby.

Źródło: „Ochrona danych osobowych”