Pobierz druk pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SABI

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że w maju 2021 r. nie będą Państwo mogli wziąć udziału osobistego w Zgromadzeniu, prosimy o przesłanie swojego pełnomocnictwa na adres info@sabi.org.pl

UWAGA! Wystarczy forma elektroniczna, tj. skan lub zdjęcie pełnomocnictwa z podpisem; nie jest wymagany ani kwalifikowany podpis elektronicznego, ani wysyłka pocztą tradycyjną!

Przekazanie zaufanej osobie pełnomocnictwa nie wyklucza udziału osobistego w WZ! Zabezpiecza jednak w przypadku nagłej zmiany planów, uniemożliwiającej udział w Zgromadzeniu.

Do przegłosowania zmian w Statucie SABI potrzebujemy 2/3 głosów. Wszystkich Państwa prosimy o:

1) obecność osobistą online, a jeśli nie mogą wziąć Państwo udziału lub nie ma pewności, że weźmiecie Państwo udział w WZ to:

2) wypełnicie i prześlijcie pełnomocnictwo na adres: info@sabi.org.pl

Prosimy także o wcześniejsze zapoznanie się z treścią uchwały w zakresie zmian Statutu, która znajduje się poniżej. Jeżeli będą Państwa mieli jakieś uwagi, prosimy o ich zgłoszenie – na adres info@sabi.org.pl – do 29 marca br.

DO POBRANIA:
Projekt Uchwały WZ 2021 zmiany w Statucie SABI
Statut SABI z naniesionymi zmianami
Pełnomocnictwo
Instrukcja głosowania – dokument nieobowiązkowy – mocodawca ma prawo poinstruować swojego pełnomocnika w kwestii tego, jak ma głosować podczas Zgromadzenia. Instrukcję, udzielaną w odrębnym dokumencie, należy przekazać pełnomocnikowi wraz z pełnomocnictwem. Instrukcja głosowania jest dokumentem poufnym, którego treść powinna być znana wyłącznie mocodawcy i pełnomocnikowi, prosimy zatem nie przekazywać jej nikomu innemu.