Projekty

04 maja 2012 r. – Wersja autorskiego projektu Stowarzyszenia ABI, dotyczącego nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zmian statusu ABI oraz zmian przepisów dotyczących rejestracji zbiorów danych i kontroli GIODO, przedstawiona jako propozycja zmian ustawy o ochronie danych osobowych, w ramach ustawy deregulacyjnej wraz z nowym uzasadnieniem p. dr Grzegorza Sibigi (.pdf).

13 stycznia 2011 r. – Propozycja Stowarzyszenia ABI, dotyczące zmian w dyrektywie 95/46/WE (.pdf ).

16 marca 2010 r. – Propozycja Stowarzyszenia ABI, dotycząca zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488), w związku z wprowadzeniem do projektu ustawy przepisu karnego przewidującego odpowiedzialność karną za uniemożliwienie lub utrudnienie kontroli inspektorów biura GIODO (.pdf).

21 maja 2009 r. – Pełna wersja autorskiego projektu Stowarzyszenia ABI, dotyczącego nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zmian Statusu ABI oraz zmian przepisów dotyczących rejestracji zbiorów danych i kontroli GIODO. Redakcja treści dokumentu na podstawie ustaleń Zespołu ds. Roli ABI – p. dr Grzegorz Sibiga (.pdf).

18 lutego 2009 r. – Propozycje Stowarzyszenia ABI, dotyczące zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488), w zakresie wykreślenia z projektu kar pieniężnych i wprowadzenia stosownej zmiany w tym zakresie w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz dodania delegacji do rozporządzenia określającego szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez inspektorów GIODO (.pdf).

02 grudnia 2008 r. – Autorski projekt Stowarzyszenia ABI nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczący art. 36 ust. 3, w zakresie zmian statusu i zadań administratora bezpieczeństwa informacji. Projekt został opracowany przez Zespół ds. roli ABI, powołany przez SABI. Redakcja treści dokumentu, na podstawie ustaleń Zespołu oraz przygotowanie uzasadnienia – p. dr Grzegorz Sibiga: projekt(.pdf); pismo – podkomisja sejmowa (.pdf); pismo – GIODO (.pdf).

22 lipca 2008 r. – Propozycje Stowarzyszenia ABI, dotyczące projektu z 9 lipca 2008 r., dotyczącego zmian rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (.pdf).