Udział w pracach legislacyjnych

Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji brało czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

Nasi eksperci brali udział w pracach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która od 12 czerwca 2008 r., prowadziła prace nad przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488).

Zespół ds. Roli ABI opracował autorski projekt nowelizacji art. 36 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczący statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W tym zakresie Stowarzyszenie współpracowało z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (projekt nowelizacji art. 36 ust. 3).

Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wzięło również udział w procesie nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych, opiniując projekty przygotowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  ………2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych wraz z uzasadnieniem).

Stowarzyszenie ABI przesłało do Komisji Europejskiej stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie 95/46/WE (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”).

W latach 2012-2015, Stowarzyszenie ABI brało udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacynej oraz pracach nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.

W pracach nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (29.05.2012 r.), obejmującym m.in. zmianę statusu ABI oraz obowiązków, dotyczących zgłaszania zbiorów danych do rejestracji GIODO, prowadzonej w ramach ustawy deregulacyjnej (druk 2606), uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia ABI, którzy zostali zaproszeni przez GIODO do prac w Zespole Ekspertów. Pracom Zespołu przewodniczył p. Maciej Byczkowski, prezes Zarządu SABI.

Przedstawiciele Stowarzyszenia, p. Maciej Byczkowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI oraz p. Andrzej Rutkowski – wiceprezes Zarządu brali udział w posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji (27.08.2014 r., 11.09.2014 r., 23.09.2014 r.) oraz posiedzeniu komisji senackich Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas których rozpatrywano ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk senacki nr 746, druki sejmowe nr 260628002800-A)

W odpowiedzi na ogłaszane konsultacje publiczne, Stowarzyszenie przygotowało i przesłało swoje stanowiska:

  • 19 lipca 2012 r.stanowisko dotyczące punktów 2.30 i 2.31 „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, odnoszących się do zmian w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
  • 5 stycznia 2015 r. –  uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – na podstawie informacji zebranych przez członków Stowarzyszenia (tabela uwag SABI).
  • 19 stycznia 2015 r. –  uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14.01.2015 r. (uwagi SABI).
  • 12 marca 2015 r. – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji opublikowanego przez MAiC 10 marca 2015, po ustaleniach z konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 12 lutego 2015 r. (uwagi do projektu).

Po wejściu w życie, w dniu 1 stycznia 2015 r., znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, pojawiły się niezgodności w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536). 12 maja 2015 r.  Stowarzyszenie przesłało do Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Andrzeja Halickiego, p. dr Edyty Bielak-Jomaa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji p. Macieja Gronia zgłoszenie dotyczące potrzeby dokonania zmian w tym rozporządzeniu.

Pełne kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie http://www.sabi.org.pl/page8.php