Na podstawie §24 ust. 3 pkt. 5 Statutu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, Zarząd SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych zwołuje XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, na dzień 18 czerwca 2024 r., w siedzibie SABI, al. Jana Pawła II 34 lok. 6 w Warszawie, które zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ze względu na kwestie organizacyjne Zarząd nie przewiduje możliwości udziału stacjonarnego):
o godz. 17.00 – w I terminie;
o godz. 17.30 – w II terminie, w którym na podstawie §23 ust. 13 Statutu Stowarzyszenia, nie będzie stosowany wymóg kworum na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: Walne Zgromadzenia, Zgromadzenie, ZWZ).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji wniosków i protokolanta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Zaprezentowanie sprawozdania Zarządu z działalności SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok.
 5. Zaprezentowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych w 2023 r., sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023 oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.
 6. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji wniosków.
 7. Omówienie prac Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
 8. Omówienie aktualnych aktywności CEDPO.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prosimy o zadeklarowanie obecności na Walnym Zgromadzeniu najpóźniej do 14 czerwca br. lub o przesłanie pełnomocnictwa (skan dokumentu z podpisem wraz z podaniem adresu e-mail Pełnomocnika) albo informacji o udzielonym pełnomocnictwie. Jeżeli nie wezmą Państwo udziału w Zgromadzeniu oraz nie będą przekazywali nikomu swojego pełnomocnictwa również prosimy o taką informację. Takie działanie pozwoli nam oszacować liczbę członków na WZ.

✍ W sytuacji uniemożliwiającej obecność na Walnym Zgromadzeniu, prosimy o wyznaczenie pełnomocników i przesłanie dla nich pełnomocnictw (skan lub zdjęcie) na adres info@sabi.org.pl, do 14 czerwca br. Jeżeli mają Państwo problem z wyznaczeniem innego Członka SABI na pełnomocnika, pełnomocnictwo można wystawić na jednego z Członków Zarządu SABI. Przekazanie zaufanej osobie pełnomocnictwa nie wyklucza udziału osobistego w WZ! Zabezpiecza jednak w przypadku nagłej zmiany planów, uniemożliwiającej udział w Zgromadzeniu.

Poniżej załączone dokumenty są także dostępne w zasobach SABI w MS Teams.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 18.06.2024?

 1. Zarejestruj się w ClickMeeting na spotkanie (link otrzymasz w oddzielnej wiadomości – sprawdź folder SPAM/KOSZ/INNE/NEWSLETTERY itp.)  i
 2. Dołącz do tego spotkania najpóźniej o godz. 17.00, w dniu 18.06.2024 r.
 3. Jednocześnie zaloguj się do WZA24 https://app.wza24.pl (dane do logowania zostały wysłane w oddzielnej wiadomości w dniu 14 czerwca, ok godz. 23.30, z adresu: wza24.pl <aplikacja@wza24.pl>). 
  • możesz skorzystać np. z aplikacji na telefon Android: https://wza24.pl/wza24.apk lub
  • zalogować się w drugiej zakładce tej samej przeglądarki
 4. Oczekuj na rozpoczęcie Zgromadzenia.

❗️Jeżeli jest 16 czerwca i nie masz maila z danymi do logowania do WZA24, sprawdź folder SPAM/KOSZ/INNE/NEWSLETTERY itp.

❗️Jeżeli we wskazanych folderach nie znalazła/eś maila z danymi do logowania – skontaktuj się z biurem SABI (info@sabi.org.pl) najpóźniej 2 godziny przez Zgromadzeniem.

 

DO POBRANIA