IV Dzień IOD – prelegenci

adw. Ewa Bereszko  – Adwokat, Legal Counsel w Google, gdzie zajmuje się obszarem commercial i privacy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od wielu lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa nowych technologii, transformacji cyfrowych oraz prywatności. Prelegentka na konferencjach dotyczących przetwarzania danych i nowych technologii.

Maciej ByczkowskiMaciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Pełnił funkcję Członka Zarządu Związku Firm Ochrony Danych Osobowych – ZFODO (2018-2019). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 – 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 – 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (ponad 20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełnił od 1999 r. funkcję ABI – a obecnie od 25 maja 2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branż w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykładał na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT” oraz na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Studia podyplomowe „Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych”. Aktualnie wykłada w Polskiej Akademii Nauk na Studiach podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Brał udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji.

dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych, prawa technologii informacyjnych oraz prawa administracyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych, kilku książek, w tym monografii „Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne”; „Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno – prawne”; „Ochrona danych osobowych w administracji publicznej”, współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z roku 1997 (wspólnie z prof. J. Bartą i prof. R. Markiewiczem) oraz autorem komentarza do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy o ochronie danych osobowych (wydanie I z 2018 r., wydanie II z 2022 r.), a także podręcznika akademickiego „Prawo ochrony danych osobowych – zarys wykładu”, Warszawa 2019 r. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawnych aspektów ochrony danych osobowych. W latach 2013 – 2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016-2018 był członkiem Grupy Ekspertów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ds. wdrożenia RODO.

Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.  Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradca i wykładowca w zakresie organizacji, zarządzania i ochrony danych w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Członek grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także były członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministrowie Cyfryzacji.  Mentor wspierający startupy w FundingBox Accelerator sp. z o.o.

Michalina Kaczmarczyk – Radczyni prawna w Kancelarii Raczkowski, specjalizująca się w ochronie danych osobowych w HR, prawie pracy i prawie umów. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym jako in-house. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katarzyna Ksionek – Starszy Prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych, IT, IPR, prawnych aspektach działalności mediów, reklamy i e-commerce, doradza przy projektach finansowych, reorganizacyjnych i transakcjach M&A w grupie kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.Jagiellońskiego.

dr Łukasz Kister – Ponad 20 lat doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów zarządzania [cyber]bezpieczeństwem w biznesie i instytucjach publicznych. Jedyny w Polsce biegły sądowy w dziedzinach: zarządzanie cyberbezpieczeństwem oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Ponad 20 lat doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów zarządzania [cyber]bezpieczeństwem w biznesie i instytucjach publicznych. Jedyny w Polsce biegły sądowy w dziedzinach: zarządzanie cyberbezpieczeństwem oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Absolwent projektów szkoleniowych Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej (CISA) Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) USA. Członek projektu budowy zintegrowanego systemu zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa krytycznej infrastruktury przemysłowej (ICS4ICS) przy Globalnym Sojuszu dla Cyberbezpieczeństwa (ISA GCA). Członek Sekcji Bezpieczeństwa (Safety and Security Division) oraz Komitetu ds. Standaryzacji Cyberbezpieczeństwa (ISA99) Międzynarodowego Stowarzyszenia Automatyków (International Society of Automation – ISA). Ekspert Społeczności Praktyków Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego (ICS COP) przy Narodowym Laboratorium w Idaho (INL). Doktor nauk o bezpieczeństwie Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żylinie. Dysertacja „Znaczenie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie”, z nagrodą European Association for Security za najlepszą pracę doktorską w zakresie praktycznego wykorzystania badań naukowych. Aktualnie Global Product Cyber Security Expert w Woodward, Inc. – najstarszym na świecie (od 1870) dostawcy systemów sterowania automatyki silników i turbin lotniczych, rakietowych, okrętowych, energetycznych i innych specjalistycznych systemów przemysłowych. Jednocześnie Of counsel w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, odpowiedzialny za merytoryczne wsparcie usług w zakresie „Cyber Legal Compliance”. Wykładowca studiów podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” na Akademii Leona Koźmińskiego.

adw. Xawery Konarski – Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Na przestrzeni ostatnich 15  lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych na wiodących polskich uczelniach z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Monika Młotkiewicz – pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 1999 r. Obecnie naczelnik Wydziału Współpracy z Inspektorami Ochrony Danych, którego zadania koncentrują się na wspieraniu IOD w realizowaniu ich zadań i pomocy w rozstrzyganiu zgłaszanych przez nich wątpliwości (m.in. poprzez zakładkę Inspektor Ochrony Danych na stronie internetowej Urzędu). Radca prawny, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Andrzej Rutkowski – Członek założyciel SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, wcześniej Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Od 2008 roku członek Zarządu, a od 2010 r. Wiceprezes Zarządu. Kierował zespołem, który opracował projekt Kodeksu Etyki Zawodowej Inspektora Ochrony Danych przyjęty przez XII Walne Zgromadzenie członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych w styczniu 2018 r. Brał udział w pracach ministerialnych – Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) oraz w pracach komisji sejmowych nad nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych w latach 2009 – 2010 oraz 2011 – 2014. W 2015 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowaniem aktów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych określających wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji. W latach 2014 – 2015 uczestniczył w konsultacjach – GIODO, parlamentarnych oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – służących zebraniu opinii o projektach przepisów RODO dotyczących środków zabezpieczeń oraz wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Członek Rady Programowej oraz wykładowca Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 20 lat zajmuje się ochroną danych osobowych oraz innych informacji prawnie chronionych, w tym wdrażaniem systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wcześniej administrator bezpieczeństwa informacji, a obecnie inspektor ochrony danych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga – Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący rady naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony danych, adwokat i partner w Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, w kancelarii kieruje zespołem zajmującym się ochrona danych osobowych.Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz kilku nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Monika Sobczyk – Inspektor Ochrony Danych w prywatnym podmiocie leczniczym. Certyfikowany audytor wiodący zgodnie z normą ISO/ IEC 27001:2005.  Aktywny członek SABI, członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek rady programowej konferencji RIBA Forum, wielokrotny prelegent i szkoleniowiec. Bierze aktywny udział w pracach nad kodeksem branżowym dla dużych podmiotów leczniczych. Od 2007 roku zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych. Przez wiele lat pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektora Ochrony Danych. W 2019 ukończyła studia podyplomowe Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych –  Instytut Nauk Prawnych PAN.

Mariola WięckowskaMariola Więckowska – Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa.