Rada Naukowa

Rada Naukowa została powołana w dniu 13 czerwca 2019 r. podczas XIV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Rada stanowi platformę współpracy ekspertów w dziedzinie ochrony danych osobowych i dziedzinach pokrewnych, celem zapewnienia wsparcia merytorycznego członkom Stowarzyszenia.
Rada skupia specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, IT, praw konsumenta, jak również innych obszarów, które są istotne pod kątem działalności Stowarzyszenia.
Jest to także organ zarządzający organizacją dostępnych form szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia.

Rada Naukowa działa w następujących obszarach:

  • koordynacja merytoryczna seminariów SABI i innych form edukacji dla członków Stowarzyszenia, w tym tworzenie planu seminariów, dobór tematyczny seminariów oraz wybór prelegentów;
  • bieżąca działalność ekspercka, przygotowywanie analiz i ekspertyz dostępnych dla członków Stowarzyszenia;
  • tworzenie analiz i raportów dotyczących kwestii istotnych dla członków Stowarzyszenia.

Rada Naukowa reaguje na bieżące wydarzenia dotyczące stanu ochrony danych osobowych oraz sytuacji inspektorów ochrony danych osobowych – członków Stowarzyszenia.

W tym zakresie Rada:

  • opracowuje stanowiska SABI, w szczególności na etapie projektowania lub oceniania dokumentów (w tym projektów aktów prawnych, stanowisk UODO itp.);
  • prowadzi działalność sygnalizacyjną w istotnych kwestiach, które powinny być przedmiotem działalności SABI;
  • opracowuje i przedstawia członkom Stowarzyszenia opinie w odniesieniu do aktualnych wydarzeń.
Przewodniczący  adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga
Sekretarz  r.pr. Małgorzata Topyła-Komosa
Członkowie prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski  
  prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak  
  mec. Michał Kaczorowski
  adw. Xawery Konarski
  dr r.pr. Dominik Lubasz
  dr hab. r.pr. Arwid Mednis
  dr Paweł Skuczyński
  prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki