Kalendarium

ROK 2021

1 lipca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Przegląd wybranych decyzji wydanych na gruncie RODO w UE w 2020 r. i pierwszej połowie 2021 r.

24 czerwca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul. Część I.  Klauzule powierzenia przetwarzania.

10 czerwca 2021 r.  – odbyły się wznowione obrady XVII Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Członków SABI, podczas którego przegłosowano zmiany w Statucie SABI.

27 maja 2021 r. – odbyło się XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SABI. Zgromadzenie odbyło się w formie zdalnej. Podczas spotkania podsumowano działalność naszego Stowarzyszenia w 2020 roku, przyjęto sprawozdania, a Zarząd otrzymał absolutorium. Ogłoszono przerwę w obradach do 10 czerwca br.

17 czerwca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Prawne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych, a wdrożenie przepisów o sygnalistach

13 maja 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Kompetencje miękkie IOD. Psychologiczne aspekty pracy Inspektorów Ochrony Danych.

22 kwietnia 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Ubezpieczeniowa Tarcza RODO, czyli jak zabezpieczyć finansowe skutki  materializacji ryzyk wynikających z roli IOD, ADO i Procesora.

15 kwietnia 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Kodeks łączności elektronicznej – planowane zmiany w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego

18 marca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Niezależność IOD w praktyce

4 marca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Jak budować świadomość ochrony danych osobowych wśród pracowników administratora?

18 lutego 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Przetwarzanie danych osobowych quasi-przedsiębiorców, czyli jak przetwarzać dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy w niektórych przypadkach będą traktowani jak konsumenci

11 lutego 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Ostatnie administracyjne kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych

14 stycznia 2021 r. – odbyło się pierwsze w nowym roku webinarium dla członków SABI pt. Praktyczne podejście do ochrona danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych. Webinarium poprowadziła p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI, członek SABI, a w dyskusji udział wzięli: p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI.


ROK 2020

10 grudnia 2020 r. – odbyło się ostatnie w 2020 r. webinarium dla członków naszego Stowarzyszenia, podczas którego dyskutowano tym, jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu.

10 grudnia 2020 r. – odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków SABI, które było połączone z webinarium „Jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu”

3 grudnia 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków naszego SABI, pt.: Administracyjne kary pieniężne związane z monitoringiem wizyjnym

19 listopada 2020 r. – odbyło się kolejne webinarium dla członków naszego Stowarzyszenia. Tym razem spotkanie dotyczyło aktualnych problemów ochrony danych osobowych i prywatności w Internecie, a poprowadził je adw. Xawery Konarski – Członek Rady Naukowej SABI.

Podczas webinarium omówione zostały:
• wytyczne EROD istotne dla ochrony danych osobowych w Internecie
• kwestia korzystania z cookies i innych technik śledzenia użytkownika,w Internecie – analiza ostatnich orzeczeń TSUE i decyzji krajowych organów regulacyjnych,
• najważniejsze zasady przetwarzania danych w nowej wersji projektu Prawa komunikacji elektronicznej.

5 listopada 2020 r. – odbyło się webinarium IOD w świecie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, podczas którego odpowiedzieliśmy na pytania: Co IOD powinien wiedzieć o sztucznej inteligencji (SI)? Gdzie SI ma już zastosowanie w naszych firmach? Jakie zagrożenia rodzi wykorzystanie SI do przetwarzanie danych?

Spotkanie poprowadziły p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI oraz p. Ewa Kurowska-Tober, radca prawny i partner w kancelarii DLA PIPER.

29 października 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Przegląd procedur antycovidowych – checklista IOD. Podczas webinarium omówiliśmy i przedyskutowaliśmy bieżące doświadczenia IOD w monitorowaniu obowiązków ochrony danych osobowych w ramach podejmowanych działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom epidemicznym COVID-19 w organizacjach.

Dyskusję poprowadzi Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI
Uczestnicy dyskusji: Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu SABI, Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI.

22 października 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo (Wersja 2.0 przyjęta 29 stycznia 2020 r.). Omówiono zarówno same wytyczne EROD, jak i praktyczne problemy i zagrożenia dla prywatności związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego. Webinarium poprowadzili członkowie Zarządu SABI: Mariola Więckowska – Członek Zarządu, Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu, Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu.

1 października 2020 r. – odbyło się otwarte webinarium, pt.: Doświadczenia inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań z należytym uwzględnianiem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych. Podczas webinarium omówiono praktyczne doświadczenia IOD w wypełnianiu wymogów art. 39 ust. 2 RODO związanych z wypełnianiem przez IOD zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych osobowych, w tym zakres i sposób wykonywania zadań oraz rozliczania się z ich wykonania. Dyskusję poprowadził: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. W dyskusji udział wzięli Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI, Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski – Członek Zarządu SABI, adw. dr hab. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

24 września 2020 r. – odbyło się XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Podczas Zgromadzenia podsumowano działalność naszego Stowarzyszenia w 2019 roku i omówiono plany działania na najbliższy rok.

17 września 2020 r. – odbyło się webinarium, pt.: Rola inspektora ochrony danych oraz odpowiedzialność za wykonywanie przez niego zadań w świetle decyzji Prezesa UODO z dnia 21.8.2020 r. wobec SGGW. Przedmiotem dyskusji podczas webinarium były stanowiska zawarte w jednej z ostatniej decyzji Prezesa UODO co do sposobu wykonywania przez IOD zadań określonych w art. 39 RODO, w tym uwzględniania przez niego ryzyka i kwestie odpowiedzialności administratora z tego tytułu, jak również konsekwencje tych stanowisk dla wykonywania swojej funkcji przez inspektorów. Dyskusję poprowadził: adw. dr hab. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

10 września 2020 r. – odbyło się webinarium: Praktyczne problemy dotyczące transferu danych po wyroku sprawie Schrems II. Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski –  Prezes Zarządu SABI. W dyskusji udział wzięli p. adw. Xawery Konarski –  Członek Rady Naukowej SABI, p. dr r. pr. Dominik Lubasz –  Członek Rady Naukowej SABI, p. doc. dr r.pr. Arwid Mednis –  Członek Rady Naukowej SABI.

3 września 2020 r. – odbyło się powakacyjne webinarium, pt.: Realizacja obowiązków informacyjnych wobec członków zarządów osób prawnych. Podczas webinarium omówimy i przedyskutujemy doświadczenia w realizacji obowiązków informacyjnych z art. 13 i 14 RODO wobec reprezentantów osób prawnych (członkowie zarządu, prokurenci, pełnomocnicy), których dane są zbierane m.in. do zawierania umów czy w dokumentacji dotyczącej postępowań administracyjnych. Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. Uczestnicy dyskusji: p. Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI, p. dr r. pr. Dominik Lubasz – Członek Rady Naukowej SABI, p. doc. dr r.pr. Arwid Mednis – Członek Rady Naukowej SABI.

13 sierpnia 2020 r. – odbyło się webinarium „Kodeksy postępowania – przegląd oraz omówienie projektu wymagań dotyczących podmiotów monitorujących” poprowadzili i wzięli udział w dyskusji: Monika Sobczyk – IOD w Medicover Polska, dr Mirosław Gumularz – radca prawny, partner w GGK Gumularz Kozik Kancelaria, Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI oraz doc. dr r.pr. Arwid Mednis, członek Rady Naukowej SABI.

30 lipca 2020 r. – adw. dr hab. Grzegorz Sibiga (Przewodniczący Rady Naukowej SABI, INP PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy) oraz
adw. Katarzyna Syska (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy) poprowadzili webinarium poświęcone wskazówkom dotyczącym korzystania z duńskich standardowych klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

25 czerwca 2020 r. – odbyło się webinarium dotyczące zgłaszania incydentów bezpieczeństwa regulatorowi. Część pierwszą poprowadził dr Maciej Kawecki – członek Rady Naukowej SABI, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, prezes Instytutu Lema, of counsel w Maruta Wachta s.p. ekspert ds. ochrony danych osobowych, w latach 2016-2019 koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych. W drugiej części odbyła się dyskusja na temat metod szacowania ryzyka związanego z naruszeniami oraz przełożenie tego rodzaju analizy  na wskazywanie możliwych konsekwencji naruszenia we wniosku zgłoszeniowym do Prezesa UODO. Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, a udział w niej wzięli: p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI, p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI oraz
p. Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI

18 czerwca 2020 r. – odbyło się webinarium dotyczące implementacji dyrektywy o Kodeksie łączności elektronicznej planowanych zmian w przepisach Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną i Prawa Telekomunikacyjnego. W ramach webinarium zostały przedstawione dwie podstawowe grupy zagadnień. Po pierwsze, zmiany jakie nowa regulacja wprowadzi w zasadach prowadzenia działań marketingowych (m.in. e-mailing, telemarketing, cookies reklamowe). Po drugie, zostały przedstawione konsekwencje prawne objęcia reżimem prawa komunikacji elektronicznej dostawców usług poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz czatów grupowych. Na zakończenie odbyła się interesująca dyskusja Q&A na temat interpretacji aktualnych oraz nadchodzących regulacji prawnych. Spotkanie poprowadził adw. Xawery Konarski, członek Rady Naukowej SABI, Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

4 czerwca 2020 r. – odbyło się webinarium pt.: Zmiany organizacyjne, a analiza ryzyka jako podstawy zapewnienia zgodności z RODO. Przemodelowanie procesów przetwarzania w związku z występowaniem czynników zewnętrznych, w tym ograniczeniami w prowadzeniu działalności i znoszeniu tych ograniczeń. Spotkanie poprowadził:
dr r. pr. Dominik Lubasz– członek Rady Naukowej SABI, doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

28 maja 2020 r. – odbyło się webinarium, podczas którego omówione zostały zalecenia, problemy i skutki dla ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z wdrażaniem programów „Bezpiecznego powrotu do pracy” w czasach pandemii COVID-19. Webinarium poprowadzili: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz adw. dr Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI. W dyskusji udział wziął doc. dr r. pr. Arwid Mednis – członek Rady Naukowej SABI. Gościem Specjalnym spotkania był: dr Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych.

14 maja 2020 r. – odbyło się webinarium dotyczące praktycznych problemów inspektorów ochrony danych w czasie pandemii, w którym udział wzięli: Moderator: Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI
Paneliści: Monika Sobczyk – IOD w Medicover Polska, Piotr Sojka – IOD w Urzędzie Miasta Gliwice, Wojciech Jakubowski – IOD w Polskim Funduszu Rozwoju oraz Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI i Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu SABI.

7 maja 2020 r. – odbyło się webinarium, pt.: Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych związanymi z cyberatakami. Spotkanie poprowadzili: Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI oraz Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI.

30 kwietnia 2020 r. – odbyło się webinarium – dyskusja dla członków SABI dotycząca przetwarzanie danych osobowych w dobie pandemii COVID-19. W trakcie spotkania Członkowie Zarządu Stowarzyszenia omówili przesłane do SABI pytania dotyczące przetwarzania danych w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz przeprowadzili dyskusję podsumowującą kwietniowe webinaria SABI.

23 kwietnia 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt: Nowe czynności (procesy) przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców związane z epidemią –  wykonanie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO) przez pracodawcę (webinarium). Spotkanie poprowadził adw. dr Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej. Gościem specjalnym webinarium był
dr Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych.

16 kwietnia 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI dotyczące przeprowadzania DPiA w związku z nowymi procesami przetwarzania danych osobowych związanymi z COVID-19. Webinarium poprowadzili Maciej Byczkowski i Piotr Wojakowski.

8 kwietnia 2020 r. – odbyło się pierwsze webinarium dla członków SABI dotyczące Bezpieczeństwa danych osobowych przy pracy zdalnej. Webinarium poprowadzili członkowie Zarządu: Mariola Więckowska i Tomasz Izydorczyk.

12 marca 2020 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w Internecie (Michał Kaczorowski – radca prawny w Google), z zastosowaniem gamifikacji do szkolenia pracowników z zagadnień bezpieczeństwa informacji i ochrony danych (Krzysztof Kowalski – członek Stowarzyszenia SABI, specjalista ds. ochrony danych osobowych), a także dokonany został przegląd decyzji o karach pod RODO z innych europejskich krajów (Ewa Kurowska-Tober, radca prawny i partner w kancelarii DLA PIPER, kierująca Zespołem Własności Intelektualnej, Technologii, Mediów i Danych Osobowych).

13 lutego 2020 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały kwestie związane z dopuszczalnością badań na trzeźwość i spożycie substancji odurzających w świetle stanowisk UODO, podstawami cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci oraz panowania nad ryzykiem operacyjnym. Tematy omówili nasi znakomici goście: dr Edyta Bielak-Jomaa, Paweł Ngei oraz dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. Politechniki Warszawskiej.

30 stycznia 2020 r. – Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych, której organizatorami są SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), przypadającego na dzień 26 stycznia.
Szczegółowe informacje na temat historii Dnia ABI/IOD dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-ABI-IOD.php
Materiały z konferencji dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-IOD-2020/

9 stycznia 2020 r. – odbyło się pierwsze w Nowym Roku seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały tematy związane z oceną skutków dla ochrony danych, działalnością marketingową zgodna z RODO, zarządzaniem realizacją praw osób.