Kalendarium

ROK 2019

10 stycznia 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, które było drugim spotkaniem w ramach cyklu „Doświadczenia IOD’y w stosowaniu RODO”. Podczas seminarium omówione zostały meandry zaliczania incydentów bezpieczeństwa do naruszeń ochrony danych osobowych oraz szacowania poziomu ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, które mogą zostać spowodowane takimi naruszeniami, a także przykłady incydentów i ich klasyfikacji oraz dalszej obsługi. Seminarium poprowadzili członkowie SABI.

24 stycznia 2019 r. – w Warszawie odbyła się ogólnopolska, bezpłatna konferencja: „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. Konferencja odbyła się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IODy). [AGENDA]  [MATERIAŁY]

14 lutego 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, z cyklu „Doświadczenia IOD’y w stosowaniu RODO”. Seminarium pt.: „Warsztaty analizy ryzyka” przeprowadzili adwokaci z kancelarii Maruta Wachta sp.j.

13 marca 2019 r. – odbyło się spotkanie dla członków SABI, podczas którego zainicjowane zostały prace nad stworzeniem „Kodeksu dobrych praktyk Inspektora ochrony danych”. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia do Kodeksu oraz powołano trzy zespoły robocze, które będą pracowały nad jego poszczególnymi rozdziałami.

21 marca 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, które poprowadzili radcy prawni z kancelarii GKK Gumularz Kozik. Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące DPIA i RODO w marketingu i sprzedaży.

18 kwietnia 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, poświęcone przepisom uzupełniających RODO. Seminarium poprowadził ekspert SABI – adw. dr Grzegorz Sibiga (Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN).

9-10 maja 2019 r. – w Krakowie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa”. Wydarzenie organizowane zostało przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych, a SABI objęło to wydarzenie patronatem.
Celem Konferencji była refleksja nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania Rozporządzenia. Temat jest niezwykle aktualny, a dyskusja i próba rozwiania wątpliwości potrzebna i uzasadniona ze względu na wciąż występujące powszechnie problemy związane ze stosowaniem RODO, dotyczące praktyki działalności podmiotów gospodarczych, jak i funkcjonowania osób fizycznych. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI, prof. Arkadiusz Sobczyk, dr Maciej Kawecki, dr Paweł Litwiński, prof. Paweł Fajgielski.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia https://rodo2019.edu.pl/

16 maja 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, którego tematem były zmiany przepisów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. O tych zmianach opowiedział wybitny ekspert – dr Mirosław Gumularz, radca prawny z kancelarii GKK Gumularz Kozik.

13 czerwca 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, które poświęcone było interesującym zagadnieniom technologicznym, a wykłady poprowadzili znamienici członkowie naszego Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczał Pan Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu SABI, który omówił zagadnienia dotyczące Bezpieczeństwa i technologii zabezpieczeń danych osobowych z perspektywy infrastruktury IT. Po nim, p. Mariola Więckowska, przedstawiła temat: Czy IoT i AI to wyzwanie dla ochrony danych osobowych? Czyli jak nowa technologia wpływa na prywatność, jakie zagrożenia niesie oraz co zrobić, aby czuć się bezpiecznie? Na zakończenie spotkania p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI, omówił status prac nad Kodeksem dobrych praktyk IOD.

13 czerwca 2019 r. – odbyło się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, podczas którego podsumowany został rok 2018 oraz wybrano nowe władze SABI.

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Maciej Byczkowski
Wiceprezes Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Maciej Kołodziej
Sekretarz Monika Bogatek
Skarbnik Teresa Goździewicz
Członek Mariola Więckowska
Członek Tomasz Izydorczyk
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Jarosław Majczyk
Wiceprzewodniczący Marian Zimny
Członek Tomasz Błoński
Członek Sebastian Guliński
Członek Wojciech Jakubowski

23 września 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, które poświęcone było decyzji wydanej przez Prezesa UODO, w dniu 10.09.2019 r., nakładającej administracyjną karę pieniężną. Przesłanki i uzasadnienie tej decyzji mogą mieć istotne konsekwencje, o ile zostaną podtrzymane w kolejnych działaniach organu nadzoru, na sposób wykonywania obowiązków zabezpieczenia danych osobowych. W gronie ekspertów omówiona została wydana decyzja i jej potencjalne konsekwencje.

17 października 2019 r. – podpisana została umowa o współpracy pomiędzy SABI – Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych, a Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, w wyniku której Kancelaria została Partnerem Prawnym Stowarzyszenia.

21 października 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, podczas którego adw. Henryk Hoser (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j) omówił temat dotyczący kopiowania dokumentów tożsamości z danymi osobowymi, a p. Dominik Sybilski (asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN) opowiedział o problemach wykorzystywania jawnych danych osobowych z rejestrów publicznych i innych zasobów informacyjnych podmiotów publicznych.

25 listopada 2019 r. – w Warszawie odbyła się V KONFERENCJA Ochrony Danych Osobowych – RODO i polskie przepisy uzupełniające, organizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Stowarzyszanie SABI objęło to wydarzenie swoim patronatem.
Konferencja poświęcona była najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowych. A w gronie prelegentów znaleźli się członkowie naszego Stowarzyszenia oraz członkowie Rady Naukowej SABI.

27-28 listopada 2019 r. – w Tuszynie odbył się V MEETING INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (OSOBOWYCH), zorganizowany przez firmę Ariergarda. Stowarzyszanie SABI objęło to wydarzenie patronatem.
W dwudniowych warsztatach dla IOD oraz specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, poruszone zostały tematy realizacji praw podmiotów danych, omówione zostaną przełomowe opinie Europejskiej Rady Ochrony Danych (2/2019 oraz 5/2019), a także ich wpływ na marketing oraz zawieranie i wykonywanie umów on-line. Podjęta została również tematyka środków ochrony prawnej na etapie kontroli i postępowania w sprawie naruszenia. W gronie prelegentów znaleźli się członkowie naszego Stowarzyszenia oraz członkowie Rady Naukowej SABI.

28 listopada 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, które poświęcone było następującym obszarom tematycznym:
• obszar prawny – administracyjne kary pieniężne nałożone na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego decyzją z dnia 18 października 2019 r. oraz na ClickQuickNow Sp. z o.o. decyzją z dnia 16 października 2019 r.
• obszar compliance – metody podnoszenia świadomości personelu administratora w zakresie ochrony danych osobowych
• obszar IT – najważniejsze kwestie bezpieczeństwa danych osobowych.

3-5 grudnia 2019 r. – odbył się 24 Kongres Inspektorów Ochrony Danych – „Wiedza. Praktyka. Zgodność. AUDYT WDROŻENIA RODO – 2019”, nad którym patronat objęło Stowarzyszenie SABI. Tegoroczny Kongres poświęcony był problemom realizacji przepisów RODO oraz krajowych przepisów uzupełniających RODO. Kongres umożliwił jego uczestnikom zweryfikowanie, prawidłowości realizowania przepisów RODO w ich jednostkach organizacyjnych oraz sprawdzenie, czy odpowiednio wdrożono wymagania krajowych przepisów uzupełniających RODO (obowiązujących od 4 maja 2019 r.). Informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie wydarzenia.

12 grudnia 2019 r. – odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym seminarium dla członków SABI, które połączone było ze spotkaniem świątecznym. Oprócz wykładu, który poświęcony został podstawom cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci, podczas seminarium odbyła się ciekawa dyskusja z udziałem członków Zarządu Stowarzyszenia, podczas której podsumowane zostały najważniejsze wydarzenia dotyczące ochrony danych osobowych w 2019 roku.

12 grudnia 2019 r. – w Pałacu Larischa w Krakowie, odbyła się konferencja naukowa „RODO w zakładzie pracy – zagadnienia szczegółowe. Kontrola pracownika i postępowania wyjaśniające”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem sprawuje prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk. Stowarzyszanie SABI objęło to wydarzenie patronatem.
Celem konferencji była próba znalezienia odpowiedzi na niezwykle aktualne pytania i problemy z zakresu przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. Referaty skupiały się przede wszystkim na problematyce dopuszczalności i charakteru prawnego kontroli pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli trzeźwości, a także mienia pracowników. Poruszone zostały także kwestie dotyczące postępowań wyjaśniających, w szczególności w kontekście przetwarzania danych w ramach działalności antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Część wystąpień dotyczyła problemów związanych z przetwarzaniem danych z zapisów z nieujawnionych nagrań w stosunkach prawnopracowniczych i ich waloru dowodowego w postępowaniu przez sądem.
Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: https://www.konferencjerodo.edu.pl/.