STATUT 
SABI – STOWARZYSZENIA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia dnia 26 maja 2010 r., dnia 24 czerwca 2010 r., dnia 30 stycznia 2018 r.
i dnia 10 czerwca 2021 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych jest dobrowolnym zrzeszeniem o celu niezarobkowym działającym na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych.

§2

Stowarzyszenie działa pod nazwą – SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§4

Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji.
O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowej decyduje Zarząd.

§5

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo używania certyfikatu potwierdzającego bycie członkiem Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie ma prawo nadawania odznaki honorowej osobom zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia i ochrony danych osobowych.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cele i środki działania

  §7

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska Inspektorów Ochrony Danych oraz promowania ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych, a także:

 1. Rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Ustalenie i rozpowszechnianie standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów Ochrony Danych.
 3. Rozpowszechnianie idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Działalność na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

  §8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację zebrań członków stowarzyszenia w celu umożliwienia poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Organizację konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów i innych wydarzeń poświęconych problematyce przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, a także bezpieczeństwa systemów informacyjnych.
 3. Publikacje materiałów dotyczących problematyki ochrony danych osobowych.
 4. Promocję w prasie fachowej i poprzez udział w konferencjach i seminariach zagadnień dotyczących problematyki ochrony danych osobowych.
 5. Opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz propagowanie potrzeby ochrony danych osobowych.
 6. Opiniowanie ustaw i innych aktów prawnych z zakresu działania Stowarzyszenia.
 7. Opracowanie, wdrażanie i egzekwowanie Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych.
 8. Opracowanie i wdrażanie sposobów potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Tworzenie i ochrona prestiżu grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych.
 10. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na szczeblach centralnych.
 11. Występowanie przed organami władzy publicznej.
 12. Współpracę z organizacjami administracji publicznej oraz innymi stowarzyszeniami na rynku polskim i zagranicznym.
 13. Podejmowanie inicjatyw i zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

§9

Realizację swoich celów statutowych Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.

  §10

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. W szczególności Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:
  1. Organizacji kursów i szkoleń w zakresie dotyczącym rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych, ustalania i rozpowszechniania standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów Ochrony Danych, rozpowszechniania idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz działalności na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
  2. Organizacji konferencji w zakresie dotyczącym rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych, ustalania i rozpowszechniania standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów Ochrony Danych rozpowszechniania idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz działalności na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
  3. Działalności wydawniczej obejmującej wydawnictwa prasowe i książkowe;
  4. Potwierdzania kompetencji inspektorów ochrony danych.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może wydawać Biuletyn informacyjny.

§11

 1. Stowarzyszenie jest promotorem Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych.
 2. Stowarzyszenie ustala standardy etyki zawodowej w Kodeksie Etyki Inspektora Ochrony Danych.

  §12

 1. Stowarzyszenie jest promotorem potwierdzania i certyfikowania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Stowarzyszenie promuje standardy i dobre praktyki edukacji, egzaminowania, potwierdzania lub certyfikowania w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

  §13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków Rzeczywistych.
 2. Członków Wspierających.
 3. Członków Honorowych.

§14

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie posiadający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mający nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Członkostwo Stowarzyszenia jest uwarunkowane udziałem w realizacji celów Stowarzyszenia zawartych w Rozdziale II i przestrzeganiem Statutu oraz Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być Inspektorzy Ochrony Danych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych może być rekomendowany przez osobę prawną, osobę nie posiadającą osobowości prawnej lub innego rodzaju organizację lub instytucję, w której jest zatrudniony.
 4. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być również inna osoba fizyczna, która chce czynnie działać na rzecz Stowarzyszenia.

 §15

 1. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  2. udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
  3. czynnego i biernego prawa wyborczego,
  4. korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki członkowskiej,
  6. składania wniosków, o których mowa w § 16 ust. 3 oraz § 23 ust. 21 niniejszego statutu.
 2. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  2. udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania zasad etycznych wyrażonych w Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych,
  4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§16

 1. O przyjęciu na członka rzeczywistego decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
 2. Ustanie członkostwa członka rzeczywistego w Stowarzyszeniu następuje w razie:
  1. dobrowolnego wystąpienia przez członka ze Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka,
  3. pozbawienia członkostwa z tytułu niezapłacenia składki członkowskiej mimo dodatkowego wezwania,
  4. pozbawienia członkostwa wskutek naruszania przez członka Stowarzyszenia, postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia lub Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych.
 3. Członek rzeczywisty może w każdym czasie złożyć umotywowany pisemny wniosek o zawieszenie jego członkostwa w Stowarzyszeniu na określony czas. Wniosek rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia
  na zasadach określonych w § 24 ust. 4 niniejszego statutu. Przez okres zawieszenia członkostwa
  w Stowarzyszeniu członkowi rzeczywistemu nie przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z członkostwa, ani nie ciążą na nim z tego tytułu jakiekolwiek obowiązki.
 4. Dobrowolne wystąpienie członka rzeczywistego ze Stowarzyszenia powinno nastąpić poprzez złożenie Stowarzyszeniu oświadczenia woli w formie pisemnej (listem zwykłym, poleconym, przesyłką kurierską, itp.) lub w poprzez złożenie oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Oświadczenie pisemne o wystąpieniu członka rzeczywistego ze Stowarzyszenia jest złożone z chwilą, gdy doszło do Stowarzyszenia w taki sposób, że mogło ono się zapoznać z jego treścią. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone Stowarzyszeniu z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Stowarzyszenie mogło zapoznać się z jego treścią.
 5. Ustanie członkostwa członka rzeczywistego przez pozbawienie go członkostwa następuje z dniem określonym w uchwale Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że członek odwoła się do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej. Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa Zarząd wyznaczy termin wysłuchania stanowiska osoby pozbawianej członkostwa i powiadomi ją na piśmie o tym terminie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem na wskazany adres. Od podjętej uchwały o pozbawieniu członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa. Odwołanie wnosi się na piśmie. W przypadku złożenia odwołania ustanie członkostwa następuje z chwilą utrzymania uchwałą Walnego Zgromadzenia w mocy uchwały Zarządu.
 6. W przypadku podjęcia przez Zarząd informacji o naruszeniu przez członka Stowarzyszenia Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych, Zarząd wyznaczy termin wysłuchania stanowiska członka Stowarzyszenia i powiadomi go na piśmie o tym terminie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem
  na wskazany adres. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaniu członkostwa na skutek naruszenia przez członka Stowarzyszenia Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych, po wysłuchaniu rekomendacji Zarządu Stowarzyszenia w tym przedmiocie. Ustanie członkostwa członka Stowarzyszenia na skutek naruszenia przez niego Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych następuje z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

 §17

 1. Członkowie rzeczywiści opłacają składkę roczną, której wysokość ustala Zarząd, a akceptuje Walne Zgromadzenie.
 2. Członek rzeczywisty, który jest rencistą lub emerytem opłaca składkę w wysokości połowy składki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Składkę opłaca się za dany rok do końca pierwszego kwartału tego roku.
 4. Członek, który opóźnia się z płatnością składek przez okres 3 miesięcy, może zostać pozbawiony członkostwa w Stowarzyszeniu, w trybie określonym w statucie.

 §18

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna, osoba nie posiadająca osobowości prawnej oraz innego rodzaju organizacja lub instytucja, wyrażająca wolę realizacji celów Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia wsparcie finansowe, rzeczowe lub opłacanie składki rocznej członka wspierającego w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członek Wspierający działa osobiście (w przypadku osób prawnych przez swoje organy) lub za pośrednictwem swojego pisemnie upoważnionego przedstawiciela.
 3. Członek Wspierający ma prawo do zmiany swojego przedstawiciela w okresie posiadanego członkostwa.

 §19

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu, ale z możliwością przedstawienia swojej opinii,
  2. udziału w spotkaniach Stowarzyszenia
  3. umieszczania swoich oznaczeń lub firmy na materiałach publikowanych, przez Stowarzyszenie w sposób określony w odrębnych umowach,
  4. umieszczania swoich oznaczeń lub firmy w widocznym miejscu podczas konferencji, sympozjów, warsztatów lub seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie, w sposób określony w odrębnych umowach.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania zasad etycznych wyrażonych w Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych,
  3. udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. udzielania Stowarzyszeniu wsparcia finansowego, rzeczowego lub opłacania rocznej składki, o której mowa w § 18 ust. 1 statutu.

 §20

 1. O przyjęciu do Stowarzyszenia członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
 2. Ustanie członkostwa Członka Wspierającego w Stowarzyszeniu następuje w razie:
  1. dobrowolnego wystąpienia przez członka ze Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub likwidacji podmiotu będącego członkiem wspierającym,
  3. pozbawienia członkostwa z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów zawartych ze Stowarzyszeniem,
  4. pozbawienia członkostwa z powodu nie wywiązywania się z deklaracji wsparcia, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszego paragrafu,
  5. pozbawienia członkostwa wskutek naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. Dobrowolne wystąpienie członka wspierającego ze Stowarzyszenia powinno nastąpić poprze złożenie Stowarzyszeniu oświadczenia woli w formie pisemnej (listem zwykłym, poleconym, przesyłką kurierską, itp.) lub w poprzez złożenie oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Oświadczenie pisemne o wystąpieniu członka wspierającego ze Stowarzyszenia jest złożone z chwilą, gdy doszło do Stowarzyszenia w taki sposób, że mogło ono się zapoznać z jego treścią. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone Stowarzyszeniu z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Stowarzyszenie mogło zapoznać się z jego treścią.
 4. Ustanie członkostwa członka wspierającego przez pozbawienie go członkostwa następuje z dniem określonym w uchwale Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że członek odwoła się do Walnego Zgromadzenia. Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa Zarząd wyznaczy termin wysłuchania stanowiska osoby pozbawianej członkostwa i powiadomi ją na piśmie o tym terminie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem na wskazany adres. Od podjętej uchwały o pozbawieniu członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa. Odwołanie wnosi się na piśmie. W przypadku złożenia odwołania ustanie członkostwa następuje z chwilą utrzymania uchwałą Walnego Zgromadzenia w mocy uchwały Zarządu.

 §21

 1. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu, osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia lub rozwoju wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych oraz jej praktycznego zastosowania, Walne Zgromadzenie.
 2. Członek Honorowy ma prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu, ale z możliwością przedstawienia swojej opinii,
  2. udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
  3. noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 3. Ustanie członkostwa członka honorowego w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia przez członka ze Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka,
  3. pozbawienia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia członkostwa honorowego z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Dobrowolne wystąpienie członka honorowego ze Stowarzyszenia powinno nastąpić poprzez złożenie Stowarzyszeniu oświadczenia woli w formie pisemnej (listem zwykłym, poleconym, przesyłką kurierską, itp.) lub w poprzez złożenie oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Oświadczenie pisemne o wystąpieniu członka honorowego ze Stowarzyszenia jest złożone z chwilą, gdy doszło do Stowarzyszenia w taki sposób, że mogło ono się zapoznać z jego treścią. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone Stowarzyszeniu z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Stowarzyszenie mogło zapoznać się z jego treścią.

  

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 §23

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  1. z prawem głosu – członkowie rzeczywiści,
  2. z możliwością przedstawienia opinii – członkowie wspierający i członkowie honorowi; przy czym członkowie rzeczywiści mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać swoje prawa członkowskie także przez pełnomocników.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu oraz sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
  4. udzielenie absolutorium Zarządowi Komisji Rewizyjnej,
  5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa,
  7. powoływanie komisji oraz określanie ich kompetencji,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa honorowego,
  9. podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
  10. uchwalanie zmian statutu,
  11. powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  12. uchwalenie i zmiana Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych,
  13. uchwalenie i zmiana regulaminów certyfikowania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych,
  14. uchwalanie wzorów odznaki członkowskiej i odznaki honorowej,
  15. wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przekraczających jednorazowo kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub zobowiązań przekraczających kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) sumarycznie w okresie trzech miesięcy,
  16. zatwierdzanie zaproponowanych przez Zarząd wysokości i terminów uiszczania składek członkowskich,
  17. podejmowanie uchwał w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek naruszenia przez członka Stowarzyszenia Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych;
  18. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Naukowej na wniosek Zarządu
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wymienionej w ust. 3 pkt 11) wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych w obecności na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 2/3 wszystkich członków rzeczywistych. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w ust. 3 pkt 8), 9) i 10) wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych w obecności na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 1/2 wszystkich członków rzeczywistych. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w ust. 3 pkt 8), 9), 10) i 11) nie może być dokonane na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. W pozostałych sprawach do przyjęcia uchwały wymagane jest uzyskanie większości głosów wszystkich członków obecnych w obecności na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 1/2 wszystkich członków rzeczywistych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13. Każdy członek rzeczywisty ma prawo do oddania jednego głosu.
 5. Głosowania w sprawach personalnych, w szczególności w sprawach wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ich odwołania, są tajne. Kandydatury w sprawach personalnych ma prawo zgłosić każdy członek Stowarzyszenia. Za głosowanie personalne nie jest uważane głosowanie na przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia a także członków komisji skrutacyjnej.
 6. Głosowania w sprawie wyboru członków Zarządów są przeprowadzane odrębnie na każdego członka Zarządu. W szczególności przeprowadza się kolejno głosowania na kandydatów na stanowisko: Prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Walne Zgromadzenie może ustalić inne zasady wybory członków Zarządu.
 7. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
 9. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok,
  2. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. w przypadku upływu kadencji, wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków rzeczywistych,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. z własnej inicjatywy w drodze uchwały.
 11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu lub podjęcia przez Zarząd uchwały o jego zwołaniu.
 12. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków rzeczywistych, wspierających i honorowych na wskazany adres przynajmniej na czternaście dni przed proponowanym terminem odbycia Zgromadzenia.
 13. Dokonując powiadomienia, o którym mowa w § 23 ust. 12 Zarząd może zwołać jednocześnie kolejne Walne Zgromadzenie, na którym nie będzie stosowany wymóg kworum, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zgromadzenie takie może być w szczególności zwołane na ten sam dzień, na który zwołano pierwotne Walne Zgromadzenie (z wymogiem kworum) i może się odbyć o ile pierwotne Walne Zgromadzenie nie doszło do skutku z powodu braku kworum. Zwołując w tym trybie Walne Zgromadzenie Zarząd zobowiązany jest w zawiadomieniu umieścić informację o braku stosowania wymogu kworum na tym Walnym Zgromadzeniu.
 14. Niezależnie od rodzaju zawiadomienia należy w nim wskazać ponadto:
  1. miejsce i czas odbycia Zgromadzenia,
  2. porządek obrad Zgromadzenia.

Do zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załącza się ponadto kopię w formie elektronicznej:

  1. sprawozdania z działalności Zarządu,
  2. sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
  3. sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
  4. uchwały Komisji Rewizyjnej zawierającej opinię dla Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i udzielenia, Zarządowi absolutorium.

Brak uwzględnienia jakiejś kwestii w porządku obrad Zgromadzenia nie stoi na przeszkodzie uzupełnieniu porządku obrad w trakcie Zgromadzenia na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków rzeczywistych.

15. zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 23 ust. 4 niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie może skutecznie podjąć uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków rzeczywistych Stowarzyszenia (kworum), chyba, że zostało zwołane zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu.

16. Walnym Zgromadzeniem kieruje przewodniczący wybrany spośród obecnych na nim członków rzeczywistych. Osoba, nad której kandydaturą na przewodniczącego odbywa się głosowanie zobowiązana jest powstrzymać się od głosowania w tej sprawie.

17. Walne Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a następnie po wyborze przewodniczącego przekazuje mu prowadzenie obrad.

18. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który obejmuje:

  1. miejsce i czas odbycia Zgromadzenia,
  2. imiona i nazwiska osób obecnych na Zgromadzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
  3. wzmiankę dotyczącą prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
  4. stwierdzenie, czy na Zgromadzeniu stosuje się wymóg kworum, czy nie,
  5. porządek obrad Zgromadzenia,
  6. treść powziętych uchwał, ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
  7. imię i nazwisko protokolanta, jeżeli brał udział w Zgromadzeniu.

19. Przebieg Walnego Zgromadzenia może być utrwalany za pomocą środków aparatury dźwiękowej, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

20. Każdy członek rzeczywisty może żądać dostarczenia mu nieodpłatnie kopii protokołu Zgromadzenia. Kopia taka zostaje przesłana na wskazany adres.

 §23a

 1. Członek Stowarzyszenia może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, postanawia Zarząd zwołujący to Zgromadzenie.
 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
  2. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
 4. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarząd niezwłocznie przesyła osobie uczestniczącej elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

§24

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w granicach wyznaczonych niniejszy Statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członkowie Zarządu wybierani są na kadencję łączną.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  3. zarządzanie finansami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zawieszenia i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  6. wszczynanie procedury pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia lub Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych;
  7. uchwalanie regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  8. powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej,
  9. powoływanie i odwoływanie sekretarza Rady Naukowej.
 4. W przypadku złożenia Zarządowi przez członka rzeczywistego wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 3 niniejszego statutu Zarząd jest zobowiązany rozpoznać go bez zbędnej zwłoki . Rozpatrując wniosek Zarząd może wezwać członka rzeczywistego do złożenia (pisemnie lub ustnie bezpośrednio przez Zarządem) dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dokumentacji na okoliczność wykazania podanych w uzasadnieniu wniosku okoliczności. Zarząd podejmuje decyzję w drodze uchwały, którą doręcza się członkowi rzeczywistemu, który złożył wniosek.

§25

 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik powołanych z grona członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
 2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje z upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, odwołania przez Walne Zgromadzenie lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu.
 3. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
 4. Członek Zarządu nie może równocześnie sprawować dwóch lub więcej funkcji w Zarządzie ani być członkiem Komisji Rewizyjnej.
 5. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba członków dokooptowanych w trakcie kadencji nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyborów. Kadencja członka dokooptowanego upływa z dniem upływu kadencji pozostałych członków Komisji.

§26

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, dla których statut wymaga inaczej.

  1a. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu  środków komunikacji elektronicznej. Zarząd może określić szczegółowe zasady podejmowania uchwał w Regulaminie Zarządu
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych są uprawnieni:
  1. Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu, lub
  2. Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
 3. Zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia o wysokości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dokonane w jednej czynności prawnej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 4. Zgody Walnego Zgromadzenie wymaga również zaciągnięcie w jednym kwartale kalendarzowym przez Zarząd zobowiązań majątkowych o łącznej wysokości przekraczającej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na podstawie wszystkich czynności prawnych.
 5. Czynności prawne dokonane bez zgody Walnego Zgromadzenia wymaganej na podstawie ust. 3 lub ust. 4 są ważne, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków Zarządu wobec Stowarzyszenia z tytułu naruszenia Statutu.

§27

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na kadencję łączną.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
  2. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków.
  3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu opinii w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, sprawozdania Zarządu z działalności
  4. Stowarzyszenia i udzielenia Zarządowi absolutorium.
 3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz uchwałę zawierającą opinię dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i udzielenia Zarządowi absolutorium w terminie do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego.

§28

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 do 5 członków powołanych z grona członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
 2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje z upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 4, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, odwołania przez Walne Zgromadzenie lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.
 4. Mandat członków Komisji wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Komisji.
 5. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba członków dokooptowanych w trakcie kadencji nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyborów. Kadencja członka dokooptowanego upływa z dniem upływu kadencji pozostałych członków Komisji.

§29

 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji i odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa głosu;
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, dla których statut wymaga inaczej.
 4. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Komisja Rewizyjna może określić szczegółowe zasady podejmowania uchwał w Regulaminie Komisji Rewizyjnej

 

Rozdział IVA
Rada Naukowa

§29a

 1. Rada Naukowa jest zespołem opiniodawczo-doradczym Stowarzyszenia.
 2. Rada Naukowa składa się z 7 – 20 członków. Pracami Rady Naukowej kieruje jej Przewodniczący.
 3. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 4. Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej.
 5. Zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje i odwołuje Sekretarza Rady Naukowej.
 6. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
  1. inicjowanie działań w ramach Stowarzyszenia,
  2. opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących realizacji ważniejszych zadań Stowarzyszenia w zakresie naukowym, popularyzatorskim, szkoleniowym i wydawniczym,
  3. przedstawianie opinii w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności, a w szczególności wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.
 1. W celu realizacji swoich zadań Rada Naukowa może powoływać doraźne lub stałe zespoły robocze.
 2. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane przez jej Przewodniczącego odbywają się co najmniej 2 razy w roku. Posiedzenia mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Przewodniczący Rady Naukowej lub upoważniony przez niego członek Rady może uczestniczyć
  w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V
Komisje Stowarzyszenia

§ 30

Komisje są tworzone w celu realizacji określonych zadań. Komisje powołuje i rozwiązuje, określa ich zadania oraz kompetencje Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI
Zebrania członków Stowarzyszenia

§ 31

 1. Zwyczajne zebrania członków Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
 2. Celem zwyczajnych zebrań członków Stowarzyszenia jest:
  1. rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką ochrony danych osobowych,
  2. opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Nadzwyczajne zebrania członków Stowarzyszenia mogą być zwoływane przez członków Zarządu w każdym momencie, przy czym wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być poinformowani na wskazany adres z 3-tygodniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i temacie spotkania.

 

Rozdział VII
Majątek i gospodarka finansowa

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej, której prowadzenie ma służyć realizacji celów statutowych. Dochody z działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia lub inne osoby z nim związane.
 2. Zarząd nadzoruje zakładanie oraz utrzymywanie kont bankowych Stowarzyszenia.
 3. Do dysponowania środkami na koncie bankowym stosuje się odpowiednio postanowienia § 26 ust.2.

 

Rozdział VIII
Zmiana Statutu Stowarzyszenia

§ 33

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje się w trybie § 23 ust.4 zd. 1 niniejszego statutu.
 2. Propozycja zmiany musi zostać przedstawiona na piśmie podczas poprzedniego Walnego Zgromadzenia lub przesłana na wskazany adres do wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym będzie rozważana.

 

Rozdział IX
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w trybie § 23 ust. 4. zd. 1 niniejszego statutu
 2. Każdy członek Stowarzyszenia powinien zostać zawiadomiony na wskazany adres, o Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być rozważane rozwiązanie Stowarzyszenie, co najmniej 30 dni przed terminem jego odbycia.
 3. Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przekazany zostanie na cele charytatywne, edukacyjne lub społeczne wyznaczone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie Komisja Likwidacyjna, która przeprowadza likwidację stosownie do właściwych przepisów prawa.