Kalendarium

ROK 2018

30 stycznia 2018 r. – w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja: „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i odbyła się w ramach obchodów III Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (III Dnia ABI), przypadającego na dzień 26 stycznia. Tego dnia Stowarzyszenie świętowało także swoje X-lecie. Agenda dostępna jest na stronie konferencji.

30 stycznia 2018 r. – odbyło się XII Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, które zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie miało na celu m.in. przyjęcie Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych oraz dokonanie zmiany nazwy Stowarzyszenia.

8 lutego 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Podczas spotkania Pani Mecenas Natalia Kalinowska omówiła kwestie profilowania zgodnego z RODO, a Pan Dr Mirosław Gumularz przedstawił praktyczne problemy pojawiające się na styku ochrony danych i prawa prywatnego.

13 kwietnia 2018 r. – Stowarzyszenie ABI przystąpiło do współpracy nad Kodeksem ochrony danych osobowych w rekrutacji oraz objęło go swoim Patronatem. Inicjatorzy prac nad Kodeksem: eRecruiter, pracuj.pl, GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://rodowrekrutacji.pl/

25 kwietnia 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, dotyczące wdrożenia RODO, realizacji obowiązków zarówno dokumentacyjnych, jak i technicznych. Weryfikacja podjętych już działań dostosowawczych do RODO i próba ustalenia co jeszcze zostało do zrobienia w tym zakresie, szczególnie z perspektywy przyszłego inspektora ochrony danych (check lista działań dotyczących wdrożenia RODO). Seminarium poprowadzili Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski oraz p. Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu.

15 maja 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI z cyklu „Przygotowanie do RODO”. p. mec. Natalia Kalinowska omówiła temat „Prawo do przenoszenia danych vs. Prawo do uzyskania kopii”. Następnie odbyła się dyskusja na temat ogłoszonego przez Komisję Europejską sprostowania do RODO, którą poprowadził p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.

12 czerwca 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, które poświęcone było powstającemu Kodeksowi ochrony danych osobowych w rekrutacji oraz zmianom w Kodeksie pracy dotyczącym monitoringu wizyjnego, wprowadzonym przez ustawę o ochronie danych osobowych. Tematy omówili: dr Mirosław Gumularz (Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni, ekspert grupy roboczej ws. opracowania kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji) oraz Tomasz Izydorczyk (Kancelaria Maruta Wachta).

14 czerwca 2018 r. – odbyło się XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego podsumowany został rok 2017 oraz zaplanowano działania SABI na najbliższy czas.

2 lipca 2018 r.– w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, której zadaniem będzie m.in. rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wdrożeniem RODO, wyjaśnianie i korygowanie niewłaściwego zrozumienia przepisów. Podczas spotkania, w którym udział wzięło ponad 90 osób, powołano zespoły robocze. Z ramienia Stowarzyszenia ABI, w pracach zespołu ds. ogólnych, udział weźmie Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. Więcej informacji na temat spotkania i Grupy znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

13 września 2018 r. – odbyło się, pierwsze po wakacyjnej przerwie, seminarium dla członków SABI. Ekspert Stowarzyszenia – adw. dr Grzegorz Sibiga (kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN), omówił temat p.t.: „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów w świetle RODO oraz przepisów krajowych (aktualnie obowiązujących i projektowanych)”. Po wykładzie Pana Doktora odbyła się jest dyskusja dotycząca kwestii związanych z przetwarzaniem danych pracowników i kandydatów do pracy.

20 września 2018 r. – w Warszawie, odbyła się konferencja Med & Pharma Data Security Summit 2018. Wydarznie, które SABI objęło patronatem, zorganizowała firma EVENTION. Jedną z dyskusji w ramach sesji roundtables poprowdzaił p. Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.
Med & Pharma Data Security Summit 2018 to odpowiedź na wejście w życie zmian przepisów związanych z RODO. Konferencja była doskonałą okazją do omówienia, na podstawie pierwszych doświadczeń, wpływu tych zmian na sektor służby zdrowia oraz farmację. Program został podzielony na sesję wspólną oraz sesje roundtables, podczas których uczestnicy pod okiem moderatorów – ekspertów w swoich dziedzinach, mieli okazję przedyskutować najważniejsze dla siebie zagadnienia.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie www.

11 października 2018 r. – w Warszawie, odbyło się seminarium dla członków SABI: “Przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym – wybrane problemy”, które poprowadził p. dr Mirosław Gumularz.

8 listopada 2018 r. – w Warszawie, odbyło się seminarium dla członków SABI, które poprowadzili adwokaci z kancelarii Maruta Wachta sp.j. Podczas spotkania Pan Mecenas Sławomir Kowalski opowiedział o kontroli UODO na nowych zasadach, a Pan Mecenas Paweł Tobiczyk omówił temat: Plan utrzymania zgodności. Jak zorganizować pracę IOD.

22 listopada 2018 r. – w Warszawie, odbyła się IV Konferencja Ochrony Danych Osobowych. RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych – pierwsze miesiące stosowania przepisów. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo C.H. Beck. SABI objęło to wydarzenie swoim patronatem, a dla członków Stowarzyszenia przygotowany został 15% rabat na udział w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie poświęconej konferencji.

13 grudnia 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, otwierające nowy cykl spotkań, dotyczący doświadczeń IOD w stosowaniu RODO. Podczas seminarium omówione zostały doświadczenia z kontroli w podmiocie przetwarzającym na zlecenie (u procesora), najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia i dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pierwsze doświadczenia związane ze zgłaszaniem naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Seminarium poprowadzili członkowie SABI.