KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przedstawiamy podstawowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania przez nas danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Danych Osobowych jest SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, z siedzibą Al. Jana Pawła II 34 lok. 6 00-141 Warszawa. Dane kontaktowe: info@sabi.org.pl

2. Cele, podstawy i okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem konferencji, w tym dane podane w formularzu zgłoszeniowym, a także dane w postaci utrwalonego podczas konferencji wizerunku (w formie zdjęć lub nagrań wideo), są przetwarzane w celu:

 • organizacji wydarzenia, w tym w szczególności rejestracji uczestniczek/uczestników konferencji (art. 6 1 lit. b RODO);
 • promocji wydarzenia lub naszej działalności poprzez publikację zdjęć i nagrań z organizowanych wydarzeń – na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw – na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 1 lit. f RODO);

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 • naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 • organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 • Dane niezbędne do przygotowania lub zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane do czasu realizacji
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu – do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

KONTAKT

Twoje dane osobowe pozyskane w związku ze skierowanym do nas pismem, zapytaniem, żądaniem, zarówno ustnie, telefonicznie, pisemnie jak i poprzez adres email lub formularz kontaktowy, są przetwarzane w celu:

 • utrzymania kontaktu i odpowiedź na skierowane pismo/wniosek/zapytanie/żądanie – na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez podanie danych w treści pisma/wniosku/zapytania/żądania (art. 6 1 lit. a RODO);
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw – na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 1 lit. f RODO);

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 • naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne, usługi kurierskie, wsparcie prawne) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 • organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

3.   Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, w tym informacji na temat ich przetwarzania (art. 15 RODO);
 • sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), w przypadku, gdy nie ma podstaw do ich przetwarzania lub wycofano zgodę na ich przetwarzanie (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niepotrzebne, przetwarzane bez podstawy prawnej lub z złożono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 18 RODO);
 • otrzymania i przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, w przypadku danych dostarczonych administratorowi i przetwarzanych na podstawie zgody (art. 20 RODO);

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu (o ile ono następuje). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się:

 • listownie: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-

4.   Transfer danych do państw trzecich

Niektóre z wykorzystywanych przez nas narzędzi lub rozwiązań wymagają transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich (np. niektóre usługi chmurowe czy narzędzia marketingowe). Jeśli taki transfer danych jest konieczny dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych oraz ochrony Twojej prywatności i wybieramy tylko takich dostawców usług, którzy taką ochronę zapewniają.

Wszelkie transfery danych odbywają się na podstawie i w granicach prawa, w szczególności z uwzględnieniem Rozdziału V RODO, który przewiduje warunki transferu danych do państw trzecich.

5.   Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Niektóre nasze usługi i wydarzenia mogą wiązać się z przetwarzaniem danych polegającym na profilowaniu w celu lepszego dostosowania naszej oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz do analizy i rozwoju naszej działalności. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

6.   W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora ul. Al. Jana Pawła II 34 lok. 6 00-141 Warszawa. z dopiskiem lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: info@sabi.org.pl.