Studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych

Trwa nabór na studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych.

To już VII edycja studiów organizowanych przez INP PAN, pod patronatem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie współtworzy program studiów, a w Radzie Programowej zasiadają m.in. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady Naukowej: Maciej Byczkowski i Andrzej Rutkowski, a także dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

W tym roku, po raz pierwszy studia podzielono na dwie specjalizacje:

 • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”,
 • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Studia składają się z 4 bloków zajęć (wspólnych dla obu specjalizacji) obejmujących:

 • podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
 • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych,
 • wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

oraz zajęć dodatkowych, dedykowanych dla każdej ze specjalizacji.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych” obejmuje przedmioty dotyczące m.in. problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym” to m.in. tematy e-prywatności, przetwarzania w grupach kapitałowych, marketingu oraz sztucznej inteligencji.

W gronie doskonałych wykładowców znaleźli członkowie Zarządu i Rady Naukowej SABI oraz członkowie naszego Stowarzyszenia, w tym m.in.: Maciej Byczkowski, dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL, Tomasz Izydorczyk, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Andrzej Rutkowski, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, Mariola Więckowska.

Rekrutacja trwa do dnia 20 października 2021 r. Zapraszamy i zachęcamy do zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona!

!!!Członkom SABI przysługuje 10% rabat na czesne!!!  

Szczegółowe informacje, w tym lista prelegentów, program studiów, harmonogram zjazdów czy wysokość czesnego, dostępne są na stronie: https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych

4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

Decyzja reguluje cel i zakres standardowych klauzul umownych, obowiązki stron przetwarzających dane osobowe oraz postępowanie przy naruszeniu klauzul i rozwiązaniu umowy.  

O konsekwencjach tej decyzji porozmawiamy na webinarium dla członków SABI, które odbędzie się 24 czerwca br.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych

12 maja br., odbędzie się (on-line) XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD), którego tematem będzie Zarządzanie naruszeniami ochrony danych – doświadczenia po 3 latach stosowania RODO. Organizatorem Forum jest Centrum Promocji Informatyki.

Patronat nad tym wydarzeniem objęło SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Za najwyższy poziom merytoryczny XXX Forum ADO/IOD odpowiada adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI, który opracował program i poprowadzi obrady Forum.

Wśród prelegentek i prelegentów znajdą się członkowie Zarządu SABI: Maciej Byczkowski i Tomasz Izydorczyk oraz członkowie naszego Stowarzyszenia. Pełna lista prelegentów znajduje się na stronie https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

Forum będzie w całości poświęcone problemom naruszeń ochrony danych, w tym:
✔ustaleniu zaistnienia naruszenia ochrony danych
✔ analizie ryzyka w naruszeniach
✔ działaniom zaradczym po naruszeniu
✔praktycznym trudnościom w zgłaszania naruszeń do UODO
✔ dobrym praktykom w zawiadamianiu podmiotów danych
✔naruszeniom transgranicznym
✔ roli inspektora ochrony danych w zarządzania naruszeniami

Więcej informacji na temat Forum znajduje się pod adresem: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

❗ Dla wszystkich członków SABI Organizator przygotował 10% zniżkę za udział w Forum.  

 Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym Forum ADO/IOD!

Rzeczowo o Prawie: „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021 r.” – 27.01.2021 r.

W środę, 27 stycznia, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy organizuje wyjątkową konferencję on-line w ramach cotygodniowych spotkań Rzeczowo o Prawie: Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021 r.”, by dokonać przeglądu niezwykle istotnych kwestii dla praktyki prawa ochrony danych osobowych w tym roku.

Konferencję poprowadzą: dr Edyta Bielak-Jomaa, dr Dominik Lubasz, mec. Witold Chomiczewski LL.M.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe  informacje dostępne są na stronie: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/

Rejestracja: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/

Formularz „Zadaj pytanie prelegentom konferencji” https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LjOLqfREbE2EmSRe7JCD5DjphGwxaDBOuHPpsugACHBUOERYTFZGSkpRVE9BRVNON1NUMUhQM0NWRS4u

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

VI Konferencja – Ochrona Danych Osobowych

23 listopada 2020 r., w formule on-line, odbędzie się VI KONFERENCJA  Wydawnictwa C.H. Beck OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH pod tytułem „Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania”.

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych jest patronem konferencji, a nasi członkowie mogą skorzystać z 15% rabatu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przesłane w korespondencji wewnętrznej.

Tematem przewodnim konferencji jest ocena RODO po dwóch i pół roku obowiązywania, której dokonają przedstawiciele właściwych organów: Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (d. Ministerstwo Cyfryzacji), a także uznani eksperci, którzy będą dyskutowali w trzech panelach tematycznych: obrót danymi osobowymi (udostępnianie danych osobowych, przekazywanie do państw trzecich i powierzanie przetwarzania danych), nowe technologie i techniki przetwarzania danych osobowych i komunikowania się oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/792-vi-konferencja-ochrony-danych-osobowych-ocena-i-przeglad-rodo-po-dwoch-latach-obowiazywania 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału!

II KONFERENCJA Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję Prawa nowych technologii. W trakcie konferencji, grono znakomitych ekspertów, reprezentujących różne środowiska nauki, prawa, sądownictwa, a także praktyków (z kancelarii i wewnętrznych działów prawnych) realizujących największe projekty innowacyjne w Polsce, podzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania nowych przepisów.

Prawo nowych technologii podlega nieustającym dynamicznym zmianom. W latach 2020-21, w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim, już zaczął obowiązywać lub ma dopiero zostać uchwalony, szereg nowych aktów prawnych, kluczowych dla gospodarki cyfrowej.

Pandemia COVID-19 stała się z kolei katalizatorem zmian w zakresie digitalizacji dokumentów (paperless), czyli stopniowej eliminacji tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów, na rzecz ich cyfrowej wersji. Wiąże się z tym również coraz powszechniejsze korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej przez organy administracji publicznej i sądy.

Digitalizacja obrotu prawnego zwiększa znaczenie działań w celu zgodności z zasadami cyberbezpieczeństwa (compliance). Dla doradzających w tym zakresie prawników, kluczowe jest zrozumienie, na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy i podmiotów publicznych. Istotne jest również odpowiednie konstruowanie umów o świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Badania pokazują, że dynamicznie rośnie ilość spraw sądowych, dotyczących różnego rodzaju deliktów internetowych, w tym przede wszystkim związanych z naruszeniami dóbr osobistych. Spory te mają swoją specyfikę, między innymi w zakresie odpowiedniego konstruowania roszczeń, czy utrwalania dowodów cyfrowych.

Nową, ale mającą coraz większe znaczenie problematyką prawną jest odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody spowodowane różnego rodzaju innowacjami, takimi jak: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), blockchain, czy drony. Szczególne problemy w związku z tym wywołuje okoliczność, że dostawcami poszczególnych elementów rozwiązań innowacyjnych są różne podmioty.

Partner merytoryczny
Partnerem merytorycznym Konferencji jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, które zrzesza prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz standardów w zakresie prawa nowych technologii, oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego i prawa międzynarodowego. 

Patronat

 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Podczas konferencji dowiesz się m.in.:

 • jak konstruować wnioski o zabezpieczenia oraz treść roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniach dotyczących deliktów internetowych,
 • jak przygotowywać postępowania, w tym utrwalać dowody cyfrowe, w sprawach o delikty internetowe,
 • o znaczeniu problemu wielomiejscowości w procesach o delikty internetowe,
 • jakie są potencjalne przyczyny sporów sądowych w związku z korzystaniem z innowacji,
 • czy i w jakim zakresie można uzyskać ochronę na podstawie zawieranie umów ubezpieczeń dotyczących incydentów cybernetycznych oraz korzystania z innowacji,
 • o najważniejszych zmianach prawa realizujących idee Paperless,
 • o znaczeniu prawnym i praktycznym nowej ustawy o e-Doręczeniach, 
 • na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy,
 • jak zapewnić compliance w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • jak konstruować umowy z zakresu świadczenia usług cyberbezpieczeństwa,
 • dlaczego platformy udostępniania wideo zostały objęte regulacjami ustawy, która pierwotnie regulowała jedynie nadawców,
 • o nowych warunkach świadczenia usług komunikacji elektronicznej w świetle Prawa komunikacji elektronicznej,
 • o nowych zasadach prowadzenia działalności poprzez usługi pośrednictwa internetowego dla użytkowników biznesowych (na gruncie Rozporządzenia 2019/1150),
 • o najważniejszych zmianach wynikających z dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790).

Dla kogo jest ta konferencja?
Konferencja jest adresowana zarówno do: prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji.

Szczegóły i zapisy na: akademia.beck.pl

Organizator przygotował specjalny rabat dla członków SABI. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przesłane w korespondencji wewnętrznej.