XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych

12 maja br., odbędzie się (on-line) XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD), którego tematem będzie Zarządzanie naruszeniami ochrony danych – doświadczenia po 3 latach stosowania RODO. Organizatorem Forum jest Centrum Promocji Informatyki.

Patronat nad tym wydarzeniem objęło SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Za najwyższy poziom merytoryczny XXX Forum ADO/IOD odpowiada adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI, który opracował program i poprowadzi obrady Forum.

Wśród prelegentek i prelegentów znajdą się członkowie Zarządu SABI: Maciej Byczkowski i Tomasz Izydorczyk oraz członkowie naszego Stowarzyszenia. Pełna lista prelegentów znajduje się na stronie https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

Forum będzie w całości poświęcone problemom naruszeń ochrony danych, w tym:
✔ustaleniu zaistnienia naruszenia ochrony danych
✔ analizie ryzyka w naruszeniach
✔ działaniom zaradczym po naruszeniu
✔praktycznym trudnościom w zgłaszania naruszeń do UODO
✔ dobrym praktykom w zawiadamianiu podmiotów danych
✔naruszeniom transgranicznym
✔ roli inspektora ochrony danych w zarządzania naruszeniami

Więcej informacji na temat Forum znajduje się pod adresem: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

❗ Dla wszystkich członków SABI Organizator przygotował 10% zniżkę za udział w Forum.  

 Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym Forum ADO/IOD!

Rzeczowo o Prawie: „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021 r.” – 27.01.2021 r.

W środę, 27 stycznia, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy organizuje wyjątkową konferencję on-line w ramach cotygodniowych spotkań Rzeczowo o Prawie: Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021 r.”, by dokonać przeglądu niezwykle istotnych kwestii dla praktyki prawa ochrony danych osobowych w tym roku.

Konferencję poprowadzą: dr Edyta Bielak-Jomaa, dr Dominik Lubasz, mec. Witold Chomiczewski LL.M.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe  informacje dostępne są na stronie: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/

Rejestracja: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/

Formularz „Zadaj pytanie prelegentom konferencji” https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LjOLqfREbE2EmSRe7JCD5DjphGwxaDBOuHPpsugACHBUOERYTFZGSkpRVE9BRVNON1NUMUhQM0NWRS4u

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

VI Konferencja – Ochrona Danych Osobowych

23 listopada 2020 r., w formule on-line, odbędzie się VI KONFERENCJA  Wydawnictwa C.H. Beck OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH pod tytułem „Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania”.

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych jest patronem konferencji, a nasi członkowie mogą skorzystać z 15% rabatu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przesłane w korespondencji wewnętrznej.

Tematem przewodnim konferencji jest ocena RODO po dwóch i pół roku obowiązywania, której dokonają przedstawiciele właściwych organów: Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (d. Ministerstwo Cyfryzacji), a także uznani eksperci, którzy będą dyskutowali w trzech panelach tematycznych: obrót danymi osobowymi (udostępnianie danych osobowych, przekazywanie do państw trzecich i powierzanie przetwarzania danych), nowe technologie i techniki przetwarzania danych osobowych i komunikowania się oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/792-vi-konferencja-ochrony-danych-osobowych-ocena-i-przeglad-rodo-po-dwoch-latach-obowiazywania 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału!

II KONFERENCJA Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję Prawa nowych technologii. W trakcie konferencji, grono znakomitych ekspertów, reprezentujących różne środowiska nauki, prawa, sądownictwa, a także praktyków (z kancelarii i wewnętrznych działów prawnych) realizujących największe projekty innowacyjne w Polsce, podzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania nowych przepisów.

Prawo nowych technologii podlega nieustającym dynamicznym zmianom. W latach 2020-21, w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim, już zaczął obowiązywać lub ma dopiero zostać uchwalony, szereg nowych aktów prawnych, kluczowych dla gospodarki cyfrowej.

Pandemia COVID-19 stała się z kolei katalizatorem zmian w zakresie digitalizacji dokumentów (paperless), czyli stopniowej eliminacji tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów, na rzecz ich cyfrowej wersji. Wiąże się z tym również coraz powszechniejsze korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej przez organy administracji publicznej i sądy.

Digitalizacja obrotu prawnego zwiększa znaczenie działań w celu zgodności z zasadami cyberbezpieczeństwa (compliance). Dla doradzających w tym zakresie prawników, kluczowe jest zrozumienie, na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy i podmiotów publicznych. Istotne jest również odpowiednie konstruowanie umów o świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Badania pokazują, że dynamicznie rośnie ilość spraw sądowych, dotyczących różnego rodzaju deliktów internetowych, w tym przede wszystkim związanych z naruszeniami dóbr osobistych. Spory te mają swoją specyfikę, między innymi w zakresie odpowiedniego konstruowania roszczeń, czy utrwalania dowodów cyfrowych.

Nową, ale mającą coraz większe znaczenie problematyką prawną jest odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody spowodowane różnego rodzaju innowacjami, takimi jak: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), blockchain, czy drony. Szczególne problemy w związku z tym wywołuje okoliczność, że dostawcami poszczególnych elementów rozwiązań innowacyjnych są różne podmioty.

Partner merytoryczny
Partnerem merytorycznym Konferencji jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, które zrzesza prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz standardów w zakresie prawa nowych technologii, oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego i prawa międzynarodowego. 

Patronat

 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Podczas konferencji dowiesz się m.in.:

 • jak konstruować wnioski o zabezpieczenia oraz treść roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniach dotyczących deliktów internetowych,
 • jak przygotowywać postępowania, w tym utrwalać dowody cyfrowe, w sprawach o delikty internetowe,
 • o znaczeniu problemu wielomiejscowości w procesach o delikty internetowe,
 • jakie są potencjalne przyczyny sporów sądowych w związku z korzystaniem z innowacji,
 • czy i w jakim zakresie można uzyskać ochronę na podstawie zawieranie umów ubezpieczeń dotyczących incydentów cybernetycznych oraz korzystania z innowacji,
 • o najważniejszych zmianach prawa realizujących idee Paperless,
 • o znaczeniu prawnym i praktycznym nowej ustawy o e-Doręczeniach, 
 • na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy,
 • jak zapewnić compliance w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • jak konstruować umowy z zakresu świadczenia usług cyberbezpieczeństwa,
 • dlaczego platformy udostępniania wideo zostały objęte regulacjami ustawy, która pierwotnie regulowała jedynie nadawców,
 • o nowych warunkach świadczenia usług komunikacji elektronicznej w świetle Prawa komunikacji elektronicznej,
 • o nowych zasadach prowadzenia działalności poprzez usługi pośrednictwa internetowego dla użytkowników biznesowych (na gruncie Rozporządzenia 2019/1150),
 • o najważniejszych zmianach wynikających z dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790).

Dla kogo jest ta konferencja?
Konferencja jest adresowana zarówno do: prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji.

Szczegóły i zapisy na: akademia.beck.pl

Organizator przygotował specjalny rabat dla członków SABI. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przesłane w korespondencji wewnętrznej.

Nieoficjalne tłumaczenie „FAQ” dotyczącego wyroku w sprawie Schrems II.

Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowane zostało nieoficjalne tłumaczenie często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi  (Schrems II). Listę pytań i odpowiedzi przygotowała Europejska Rada Ochrony Danych.

Angielska wersja dokumentu dostępna jest TU, a z nieoficjalnym tłumaczeniem można zapoznać się TU.